Câu hỏi: Giá tính thuế TTĐB của hàng hoá sản xuất trong nước là:

57 Lượt xem
30/08/2021
3.4 8 Đánh giá

A. Giá bán của cơ sở sản xuất

B. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT

C. Giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và TTĐB

D. Không câu trả lời nào trên là đúng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Căn cứ tính thuế TTĐB là gì?

A. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ đó

B.  Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

C. Thuế suất thuế TTĐB

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2:  Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí: 

A. A.Là trung tâm của hệ thống chính trị

B. Là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị

C. Là tổ chức chính trị - xã hội

D. Có vai trò lãnh đạo

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:

A. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành

B. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua

C. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

D. Không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua ký ban hành đối với văn bản do TW ban hành

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có: 

A. Thẩm quyền riêng

B. Thẩm quyền chung

C. Vừa có thẩm quyền riêng, vừa có thẩm quyền chung

D. Là cơ quan của nhà nước 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý 

A. Các loại thuế

B. Các khoản thu khác thuộc NSNN

C. Các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

D. Phương án a và c 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 38
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm