Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 3

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 108 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Hành chính - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự như thế nào?

A. không hoàn thành nhiệm vụ

B. hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế

C. bị nhắc nhở nhiều lần

D. cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 4: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trong thời gian tập sự khi người tập sự như thế nào?

A. bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên

B. bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên

C. hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế

D. cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 6: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có mấy thành viên?

A. 05 hoặc 07 thành viên

B. 03 hoặc 05 thành viên

C. 07 hoặc 09 thành viên

D. 05 đến 07 thành viên

Câu 8: Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định về nội dung nào sau đây?

A. tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức

B. tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

C. tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

D. tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chậm nhất là bao nhiêu ngày, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả?

A. 15 ngày, kể từ ngày tổ chức chấm thi xong

B. 15 ngày làm việc, kể từ ngày chấm thi xong

C. 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng ký văn bản gửi cơ quan có thầm quyền

D. Do Hội đồng quyết định

Câu 10: Theo quy định Nghị định 24/2010/NĐ-CP, thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là bao nhiêu ngày?

A. 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

B. 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

C. 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định thông báo công khai lên phương tiện thông tin đại chúng

D. Do Hội đồng thi quyết định

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời hạn bao nhiêu ngày, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển?

A. 15 ngày, kể từ ngày có kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng

B. 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Sở Nội vụ

C. 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng

D. 15 ngày làm việc, kể từ ngàynhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng

Câu 12: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời hạn bao nhiêu ngày, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo?

A. 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển

B. 15 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển

C. 15 ngày, kể từ ngày chấm thi xong

D. 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm thi xong

Câu 13: Theo quy định Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Người hướng dẫn tập sự phải có đủ điều kiện gì?

A. cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn

B. cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ

C. cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về lĩnh vực công tác

D. cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 17: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 30 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. Thương Binh

B. Người hưởng chính sách như thương binh

C. Anh hùng lao động

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 18: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cộng 20 điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức?

A. Anh hùng lực lượng vũ trang

B. Thương binh

C. Người dân tộc thiểu số

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức là ai?

A. người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

B. người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức

C. người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, công chức

D. cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức

Câu 20: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức là ai?

A. người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

B. cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

C. người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức

D. cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức

Câu 23: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; khi thi công chức, trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì ai là người trúng tuyển? 

A. người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn

B. người có điểm bài thi viết môn kiến thức chung cao hơn

C. người có điểm bài thi trắc nhiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn

D. do Hội đồng quyết định

Câu 24: Theo quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, khi nào người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo?

A. Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm

B. Làm việc vùng kinh tế khó khăn

C. Làm việc ở vùng có người dân tộc thiểu số

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm