Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 6

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 117 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Số trang được trình bày tại vị trí nào của trang giấy sau?

A. Ở giữa đầu trang giấy (phần header)

B. Góc phải ở cuối trang giấy (phần footer)

C. Ở giữa cuối trang giấy (phần footer)

D. Góc phải ở đầu trang giấy (phần header)

Câu 3: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Trường hợp nào sau đây trước họ tên của người ký, được ghi thêm học hàm, học vị, quân hàm?c

A. Văn bản của các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế

B. Văn bản của các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học hoặc lực lượng vũ trang

C. Văn bản của các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học 

D. Văn bản của các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang

Câu 11: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ nghiêng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng.

Câu 12: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ nghiêng đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ In hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

Câu 13: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

C. Loại chữ In thường; Kiểu chữ Nghiêng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng đậm

Câu 14: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tên loại (Đối với văn bản có tên loại) được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây? 

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ nghiêng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng đậm

Câu 15: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Trích yếu nội dung (Đối với văn bản có tên loại) được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ nghiêng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 16: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Trích yếu nội dung (Đối với Công văn) được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ nghiêng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ nghiêng

Câu 17: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Nội dung văn bản được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 18: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 19: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tiêu đề của phần, chương được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 20: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Mục” được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 21: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tiêu đề của mục được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 22: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Điều” được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 23: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Khoản” được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 24: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Điểm” được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 25: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Tiết” được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 26: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Tiểu tiết” được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

Câu 27: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Từ “Phần” và số thứ tự được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 28: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tiêu đề của Phần được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 29: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Tiêu đề của Mục được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Câu 30: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Quyền hạn, chức của người ký được trình bày bằng loại chữ, kiểu chữ nào sau đây?

A. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng

B. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ Đứng, đậm

C. Loại chữ in hoa; Kiểu chữ đứng

D. Loại chữ in thường; Kiểu chữ đứng, đậm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm