Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 318 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu là bao nhiêu?

A. 5 năm.

B. 10 năm.

C. 15 năm.

D. Xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị. 

Câu 2: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, thời hạn quy 4 hoạch đối với các quy hoạch chi tiết là bao nhiêu?

A. Xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch phân khu và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư.

B. 5 năm.

C. 10 năm.

D. 15 năm.

Câu 4: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, đối tượng nào không thuộc quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị?

A. Giao thông đô thị.

B. Cao độ nền và thoát nước mặt đô thị.

C. Cấp nước đô thị.

D. Cây xanh đô thị.

Câu 5: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện để điều chỉnh quy hoạch đô thị? 

A. Có sự biến động về điều kiện thời tiết, môi trường.

B. Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn.

C. Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng. 

D. Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị.

Câu 6: Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch nào dưới đây dùng để làm căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị? 

A. Quy hoạch địa phương đã được phê duyệt.

B. Quy hoạch ngành đã được phê duyệt.

C. Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. 

D. Quy hoạch đô thị đã được phê duyệt

Câu 7: Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, loại bản đồ nào dưới đây dùng để làm căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị?

A. Bản đồ giao thông đường bộ do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập.

B. Bản đồ địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập. 

C. Bản đồ địa chất do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập. 

D. Bản đồ hành chính do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập

Câu 10: Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, loại quy hoạch đô thị nào sau đây là không đúng?

A. Quy hoạch phân khu được lập cho 02 tỉnh trở lên.

B. Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã , thị trấn và đô thị mới. 

C. Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới.

D. Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng

Câu 11: Theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, tiêu chí nào dưới đây dùng để làm căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị?

A. Tỷ trọng sản xuất phi nông nghiệp.

B. Mật độ dân số.

C. Mật độ cây xanh đô thị.

D. Mật độ giao thông đô thị.

Câu 12: Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, cơ quan nào có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khi có yêu cầu?

A. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

B. Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.

D. Cơ quan quản lý tài nguyên môi trường.

Câu 14: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

B. Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết. 

C. Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng.

D. Đình chỉ thực hiện hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật

Câu 15: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng có quyền nào sau đây?

A. Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng. 

B. Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng. 

C. Thực hiện đúng hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký kết.

D. Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm