Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 178 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng. 

B. Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng. 

C. Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng. 

D. Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng.

Câu 2: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có quyền nào sau đây?

A. Thẩm định nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

B. Thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định để tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư.

C. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến, kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của mình.

D. Thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Câu 6: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có trách nhiệm nào sau đây?

A. Thẩm định nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của Luật này. 

B. Thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định.

C. Mời chuyên gia tham gia thẩm định.

D. Bảo lưu ý kiến thẩm định.

Câu 7:  Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình có quyền nào sau đây?

A. Tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp.

B. Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng.

C. Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết.

D. Kiểm tra biện pháp thi công

Câu 11: Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nội dung nào sau đây không thuộc nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng?

A. Dự kiến khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện.

B. Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát.

C. Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết quả khảo sát.

D. Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị.

Câu 12: Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng.

B. Khi có sự thay đổi về giá vật liệu xây dựng trên thị trường.

C. Khi có đề nghị của đơn vị quản lý dự án.

D. Khi có đề nghị của chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án

Câu 13:  Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng.

B. Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng.

C. Dừng thi công xây dựng công trình.

D. Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng. 

Câu 14: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu thi công xây dựng có quyền nào sau đây?

A. Thi công xây dựng theo đúng thiết kế.

B. Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình.

C. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp.

D. Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng.

Câu 15: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng

B. Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật.

C. Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công.

D. Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn.

Câu 16: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung xây dựng xã là bao nhiêu năm?

A. từ 10 năm đến 15 năm.

B. từ 10 năm đến 20 năm.

C. từ 10 năm đến 25 năm.

D. từ 10 năm đến 30 năm

Câu 21: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng có quyền nào sau đây?

A. Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư;

B. Từ chối nghiệm thu công trình khi thi công không theo đúng thiết kế;

C. Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư. 

D. Khi phát hiện việc thi công sai thiết kế được phê duyệt thì phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý;

Câu 22: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế.

B. Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư.

C. Từ chối nghiệm thu công trình khi thi công không theo đúng thiết kế. 

D. Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu tư. 

Câu 23: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có quyền nào sau đây?

A. Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

B. Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát.

C. Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định.

D. Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát.

Câu 27: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có quyền nào sau đây?

A. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình.

B. Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng.

C. Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát.

D. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình.

Câu 28: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình.

B. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình.

C. Thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;

D. Chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. 

Câu 29: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng.

B. Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình.

C. Yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định.

D. Đình chỉ thực hiện hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Câu 30: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có quyền nào sau đây?

A. Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng.

B. Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng.

C. Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.

D. Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm