Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 6

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 cơ quan nào sau đây chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán:

A. Sở Tài chính.

B. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

C. Bộ Tài chính.

D. Tất cả các Bộ thuộc Chính phủ

Câu 4: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày  20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:

A. Cuối tháng.

B. Hàng ngày. 

C. Cuối kỳ kế toán năm. 

D. Cuối kỳ kế toán quý.

Câu 6: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, ai là người chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

A. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

B. Kế toán trưởng của đơn vị kế toán.

C. Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh.

D. Văn thư của đơn vị kế toán.

Câu 8: Quy định thời gian UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? 

A. Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND.

B. Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND.

C. Chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND.

D. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND.

Câu 10: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài liệu kế toán phải được lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán:

A. Dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán.

B. Sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính năm.

C. Có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

D. Có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. 

Câu 12: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay công việc sau đây:

A. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan thanh tra.

B. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan Công an.

C. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

D. Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại; thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 13: Theo quy định hiện hành, mỗi đơn vị có bao nhiêu hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm?

A. Một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

B. Hai hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

C. Ba hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

D. Bốn hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm

Câu 14: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:

A. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính.

B. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.

C. Khóa sổ kế toán, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.

D. Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.

Câu 18: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:

A. Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

B. Bàn giao chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

C. Bàn giao sổ, chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

D. Bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới. 

Câu 20: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện:

A. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất. 

B. Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất. 

C. Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.

D. Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán hợp nhất.

Câu 21: Theo quy định hiện hành đơn vị được giao thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung có các quyền và nghĩa vụ nào sau đây:

A. Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

B. Thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước;

C. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

D. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Câu 22: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài khoản kế toán dùng để:

A. Phản ánh vào sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính.

B. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

C. Phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.

D. Phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Câu 23: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện:

A. Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập. 

B. Bàn giao toàn bộ sổ, chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập. 

C. Bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

D. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

Câu 25: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán: 

A. Tổ chức thanh tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện thanh tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

B. Tổ chức kiểm tra kế toánvà thực hiện kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị.

C. Tổ chức kiểm tra kế toán và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

D. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Câu 26: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán trưởng là:

A. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo quyết toán năm và thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

B. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

C. Người đứng đầu bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán.

D. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

Câu 27: Cơ quan nào quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội 

B. Bộ Tài chính

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D. Quốc hội

Câu 28: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

A. Vợ, chồng, con, em, cháu của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

B. Vợ, chồng của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

C. Vợ, chồng, con của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân. 

D. Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

Câu 29: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: 

A. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

B. Trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

C. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 30: Năm ngân sách bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 31/3 năm kế tiếp

B. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch

C. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 6 năm kế tiếp

D. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm âm lịch

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm