Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 2

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 73 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Nội dung công khai phải bảo đảm đầy đủ theo các chỉ tiêu, biểu mẫu do cơ quan nào sau đây quy định?

A. Bộ Tài chính;

B. Cơ quan Thuế;

C. Kho bạc Nhà nước;

D. Cả 3 cơ quan trên.

Câu 3: Cơ quan nào sau đây chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng?

A. Hội đồng nhân dân các cấp;

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;

C. Các đoàn thể các cấp;

D. Thanh tra nhà nước các cấp.

Câu 4: Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, kế hoạch tài chính 05 năm được sử dụng để:

A. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương;

B. Cân đối, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính công và ngân sách nhà nước trong trung hạn;

C. Thúc đẩy việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 5: Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, kế hoạch tài chính 5 năm được sử dụng để:

A. Định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

B. Định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm;

C. Định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước 3 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm;

D. Định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 10 năm;

Câu 6: Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, kế hoạch tài chính 05 năm gồm kế hoạch tài chính của cấp nào sau đây?

A. Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia;

B. Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

C. Kế hoạch Tài chính 05 năm cấp huyện, cấp xã;

D. Ý a và b đúng.

Câu 7: Cấp nào sau đây có thẩm quyền quyết định phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia?

A. Quốc hội;

B. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

C. Chính phủ;

D. Thủ tướng Chính phủ.

Câu 8: Cấp nào sau đây có thẩm quyền quyết định phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm của địa phương?

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

B. Bộ Tài chính;

C. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

D. Chủ tịch Uỷ ban nhân dan cấp tỉnh.

Câu 10: Cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội?

A. Bộ Tài chính;

B. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

C. Uỷ ban tài chính quốc gia;

D. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Câu 11: Cơ quan nào sau đây có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp?

A. Sở Tài chính;

B. Sở  Kế hoạch và Đầu tư;

C. Ban Kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh;

D. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Câu 20: Cấp nào sau đây lập dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước?

A. Chính phủ;

B. Thủ tướng Chính phủ;

C. Bộ Tài chính;

D. Ban kinh tế - ngân sách của quốc hội.

Câu 21: Cấp nào sau đây quyết định dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách nhà nước?

A. Quốc hội;

B. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

C. Chính phủ;

D. Thủ tướng Chính phủ.

Câu 22: Cấp nào sau đây quyết định dự toán điều chỉnh tổng thể ngân sách địa phương?

A. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

B. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

C. Bộ Tài chính;

D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Câu 25: Cấp nào sau đây yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách nếu việc bố trí ngân sách địa phương không phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp trên?

A. Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp;

B. Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp;

C. Ngành tài chính cấp trên trực tiếp;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 26: Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, Sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan nào sau đây để kiểm tra?

A. Cơ quan tài chính cùng cấp;

B. Kho bạc Nhà nước;

C. Ban kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân;

D. Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Câu 27: Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, Sau khi thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan nào sau đây để giao dịch thực hiện?

A. Cơ quan tài chính cùng cấp;

B. Kho bạc Nhà nước;

C. Ban kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân;

D. Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Câu 28: Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày nào sau đây?

A. Ngày 05 tháng 11 năm hiện hành;

B. Ngày 10 tháng 11 năm hiện hành;

C. Ngày 15 tháng 11 năm hiện hành;

D. Ngày 20 tháng 11 năm hiện hành.

Câu 29: Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, Cơ quan nào sau đây được thu ngân sách?

A. Cơ quan tài chính;

B. Cơ quan thuế;

C. Cơ quan hải quan;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 30: Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, Cơ quan nào sau đây không  phải là cơ quan thu ngân sách?

A. Cơ quan hải quan;

B. Kho bạc Nhà nước;

C. Công ty Tài chính;

D. Ý b và c đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm