Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 12

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 160 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định Số 52/2009/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây được thanh lý tài sản nhà nước?

A. Đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng;

B. Bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

C. Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 7: Bộ Tài chính tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong phạm vi cả nước báo cáo Chính phủ trước ngày nào sau đây?

A. Trước ngày 31 tháng 01;

B. Trước ngày 28 tháng 02;

C. Trước ngày 15 tháng 3;

D. Trước ngày 31 tháng 3.

Câu 8: Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong phạm vi cả nước trước ngày nào sau đây?

A. Trước ngày 28 tháng 02;

B. Trước ngày 15 tháng 3;

C. Trước ngày 31 tháng 3;

D. Trước ngày 30 tháng 4.

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định Số 52/2009/NĐ-CP, việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành trước ngày nào sau đây?

A. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2010;

B. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2011;

C. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2012;

D. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Câu 14: Theo quy định tại Nghị định Số 52/2009/NĐ-CP, việc chuyển đổi mô hình tổ chức của nhà khách phải hoàn thành hoàn thành trước ngày nào sau đây?

A. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2010;

B. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2011;

C. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2012;

D. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2013

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định 04/2016/NĐ-CP, Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập nào sau đây đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp?

A. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

B. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

C. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 20: Việc quản lý, sử dụng tài sản sau khi được xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Quy định của pháp luật;

B. Quy định của cơ quan có thẩm quyền;

C. Quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 21: Theo quy định tại Nghị định Số16/2015/NĐ-CP, “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công” là các quy định về:

A. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công;

B. Tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị sự nghiệp công;

C. Tài chính của đơn vị sự nghiệp công;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 22: Theo quy định tại Nghị định Số16/2015/NĐ-CP, “Dịch vụ sự nghiệp công” là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực:

A. Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch;

B. Thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ;

C. Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 24: Theo quy định tại Nghị định Số16/2015/NĐ-CP, Hội đồng quản lý có bao nhiêu thành viên?

A. Từ 03 đến 09 thành viên;

B. Từ 05 đến 11 thành viên;

C. Từ 05 đến 13 thành viên;

D. Từ 07 đến 15 thành viên.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm