Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 11

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 78 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: TheoThông tư 08/2016/TT-BTC, quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm các loại vốn nào như sau?

A. Vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương;

B. Vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương;

C. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 10: TheoThông tư 08/2016/TT-BTC, đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng bao nhiêu tiền sau đây thì yêu cầu có bảo lãnh tạm ứng?

A. Lớn hơn 500 triệu đồng;

B. Lớn hơn 01 tỷ đồng;

C. Lớn hơn 02 tỷ đồng;

D. Lớn hơn 03 tỷ đồng.

Câu 11: TheoThông tư 08/2016/TT-BTC, đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng bao nhiêu tiền sau đây thì không yêu cầu có bảo lãnh tạm ứng?

A. Nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng;

B. Nhỏ hơn hoặc bằng 700 triệu đồng;

C. Nhỏ hơn hoặc bằng 800 triệu đồng;

D. Nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng;

Câu 15: Theo Thông tư 08/2016/TT-BTC, Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ được tạm ứng trong năm kế hoạch chậm nhất là đến thời gian nào sau đây?

A. Chậm nhất là đến ngày 15 tháng 12 năm kế hoạch;

B. Chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch;

C. Chậm nhất là đến ngày 15 tháng 01 năm sau;

D. Chậm nhất là đến ngày 31 tháng 01 năm sau.

Câu 16: Theo Thông tư 08/2016/TT-BTC,  Kế hoạch vốn năm của dự án được tạm ứng trong năm kế hoạch để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến thời gian nào sau đây?

A. Chậm nhất là đến ngày 15 tháng 12 năm kế hoạch;

B. Chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch;

C. Chậm nhất là đến ngày 15 tháng 01 năm sau;

D. Chậm nhất là đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau.

Câu 17: Theo Thông tư 08/2016/TT-BTC,  Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến thời gian nào sau đây?

A. Đến ngày 15 tháng 12 năm kế hoạch;

B. Đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch;

C. Đến ngày 15 tháng 01 năm sau;

D. Đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau.

Câu 20: Theo Thông tư 08/2016/TT-BTC, Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm về việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trước cấp nào sau đây?

A. Chính phủ, Thủ tướng chính phủ;

B. Trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật của Nhà nước;

C. Trước các chủ đầu tư dự án;

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 21: TheoThông tư 108/2016/TT-BTC, việc phân bổ chi Tiết và giao kế hoạch vốn cho các dự án phải hoàn thành vào thời gian nào sau đây?

A. Trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch;

B. Trước ngày 31 tháng 01 năm sau năm kế hoạch;

C. Trước ngày 31 tháng 01 của năm kế hoạch;

D. Trước ngày 31 tháng 12 của  năm kế hoạch.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm