Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 483 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định, trong trường hợp nào thì ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai?

A. Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 5

B. Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 7

C. Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 12

D. Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4

Câu 2: Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cơ quan có trách nhiệm và quyền hạn quản lý, chỉ đạo hoạt động của công chức Kiểm lâm địa bàn là:

A. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

B. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

D. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Câu 3: Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trách nhiệm và quyền hạn quản lý, chỉ đạo hoạt động của Kiểm lâm địa bàn của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm là:

A. Quản lý toàn diện các hoạt động của kiểm lâm địa bàn quy định tại của Quyết định này

B. Giải quyết các chế độ lương, phụ cấp lương và kinh phí hoạt động cho Kiểm lâm địa bàn theo quy định của pháp luật

C. Bố trí nơi làm việc và giải quyết các chi phí cho các hoạt động của Kiểm lâm địa bàn đối với những công việc do Uỷ ban nhân dân cấp xã giao

D. Cả a và b đều đúng

Câu 4: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do tổ chức, cá nhân nào làm Trưởng ban?

A. Chủ tịch nước

B. Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

C. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 5: Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 quy định lực lượng Kiểm lâm được tổ chức theo hệ thống thống nhất, là:

A. Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

B. Kiểm lâm Trung ương

C. Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

D. Cả ba phương án a, b, c trên

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi phải thực hiện các nhiệm vụ nào?

A. Chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh

B. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký

C. Sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược và nhu cầu của thị trường

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 7: Theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, khi giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ đối với cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải ưu tiên giao rừng như thế nào?

A. Ưu tiên giao những khu rừng có diện tích sử dụng phù hợp với khu dân cư

B. Ưu tiên giao những khu rừng có chất lượng đất tốt

C. Ưu tiên giao những khu rừng gắn với phong tục, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

D. Cả a, b,c đều đúng

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, Việc cấp kinh phí để bơm nước phòng, chống úng và cấp kinh phí bơm nước chống hạn vượt định mức chỉ áp dụng với:

A. Các trạm bơm được xây dựng theo quy hoạch hoặc trạm bơm xây dựng bổ sung vận hành theo quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

B. Trạm bơm di động nằm trong kế hoạch phòng, chống úng, hạn

C. Cả a, b đều sai

D. Cả a, b đều đúng

Câu 9: Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã, tham gia các hoạt động về lâm nghiệp khác khi Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giao gồm các nội dung nào sau đây?

A. Hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư thôn xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng

B. ác hoạt động về phát triển rừng và khuyến lâm; Các hoạt động khác trong lĩnh vực lâm nghiệp

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam thông qua tổ chức đầu mối nào?

A. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

B. Cơ quan thường trực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

D. Cơ quan thường trực của Chính phủ

Câu 11: Theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, căn cứ xây dựng Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước?

A. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

B. Quy hoạch sử dụng đất cả nước được Quốc hội thông qua

C. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

D. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, trường hợp doanh nghiệp hoạt động công ích có thực hiện hoạt động kinh doanh thì công tác hạch toán như thế nào?

A. Phải tổ chức hạch toán riêng theo quy định của pháp luật

B. Phải tổ chức hạch toán chung theo quy định của pháp luật

C. Phải thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động

D. Phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước

Câu 14: Theo Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ, đối với việc phòng và chữa cháy rừng, nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của của chủ rừng?

A. Tham gia nghiệm thu dự án trồng rừng và các công trình phòng cháy và chữa cháy rừng

B. Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi rừng mình quản lý

C. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực rừng mình quản lý

D. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ và phát triển rừng?

A. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trong việc giao đất gắn với công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

B. Tổ chức việc quản lý quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

C. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trong việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 17: Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, trong trường hợp nào đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi được cấp bù chi phí về điện, xăng, dầu phòng, chống úng, hạn từ nguồn dự phòng ngân sách?

A. Trường hợp các chi phí về điện, xăng, dầu phòng, chống úng, hạn vượt quá mức bình thường hàng năm và tiền thủy lợi phí thu đủ trừ các hộ dùng nước được miễn, giảm theo quy định

B. Trường hợp có thiên tai xảy ra

C. Trường hợp có thiên tai xảy ra, nếu các chi phí về điện, xăng, dầu phòng, chống úng, hạn vượt quá mức bình thường hàng năm và tiền thủy lợi phí bị thất thu do các hộ dùng nước được miễn, giảm theo quy định

D. Cả a, b, c đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm