Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 409 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

B. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

Câu 2: Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939?

A. Công khai, hợp pháp.

B. Nửa công khai, nửa hợp pháp.

C. Bí mật, bất hợp pháp.

D. Tất cả các hình thức trên.

Câu 3: Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936-1939?

A. Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới

B. Chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản

C. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 4: Ai là người viết tác phẩm "Tự chỉ trích"?

A. Nguyễn Văn Cừ

B. Lê Hồng Phong

C. Hà Huy Tập

D. Phan Đăng Lưu

Câu 6: Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào?

A. Hội nghị Trung ương 6

B. Hội nghị Trung ương 7

C. Hội nghị Trung ương 8

D. Hội nghị Trung ương 9

Câu 7: Hội nghị Trung ương 6 (11-1939) họp tại đâu?

A. Tân Trào (Tuyên Quang)

B. Bà Điểm (Gia Định)

C. Đình Bảng (Bắc Ninh)

D. Thái Nguyên

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào?

A. 22/9/1940

B. 27/9/1940

C. 23/11/1940

D. 20/11/1940

Câu 10: Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào?

A. 27-9-1940

B. 23-11-1940

C. 13-1-1941

D. 10-1-1941

Câu 15: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 16: Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 17: Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1940?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Nguyễn Văn Cừ

C. Trường Chinh

D. Lê Hồng Phong

Câu 18: Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì?

A. Cao Bằng. Nguyễn Ái Quốc

B. Cao Bằng. Trường Chinh

C. Bắc Cạn. Trường Chinh

D. Tuyên Quang. Nguyễn Ái Quốc

Câu 19: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 20: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 21: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 11-1939

C. Hội nghị họp tháng 11-1940

D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 28: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?

A. tháng 9-1940

B. tháng 12-1941

C. tháng 12-1944

D. tháng 5-1945

Câu 29: Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên của Đảng?

A. Đường cách mạng

B. Cách đánh du kích

C. Con đường giải phóng

D. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên