Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 742 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

75 Lần thi

Câu 7: Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sử dụng mấy chiến lược chiến tranh?

A. 2 chiến lược

B. 3 chiến lược

C. 4 chiến lược

D. 5 chiến lược

Câu 12: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp tư sản và công nhân

C. Giai cấp công nhân

D. Giai cấp tiểu tư sản

Câu 13: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

A. Địa chủ phong kiến và nông dân

B. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân

C. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân

D. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản

Câu 14: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì? 

A. Độc lập dân tộc

B. Ruộng đất

C. Quyền bình đẳng nam, nữ

D. Được giảm tô, giảm tức  

Câu 15: Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”?

A. Đại hội lần thứ V

B. Đại hội lần thứ VI

C. Đại hội lần thứ VII

D. Đại hội lần thứ VIII

Câu 22: Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”?

A. Đại hội lần thứ V

B. Đại hội lần thứ VI

C. Đại hội lần thứ VII

D. Đại hội lần thứ VIII

Câu 23: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa?

A. Hội nghị lần thứ tám (6 - 1985)

B. Hội nghị lần thứ chín (12 - 1985)

C. Hội nghị lần thứ mười (5 - 1986)

D. Hội nghị lần thứ năm.

Câu 25:  Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa?

A. Hội nghị lần thứ tám (6 - 1985)

B. Hội nghị lần thứ chín (12 - 1985)

C. Hội nghị lần thứ mười (5 - 1986)

D. Hội nghị Bộ Chính trị (4 - 1988)

Câu 26: Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?

A. Đại hội III

B. Đại hội IV

C. Đại hội V

D. Đại hội VI

Câu 27: Chỉ thị 100 CT - TW của ban Bí thư Trung ương Đảng (1 - 1981) đưa ra chủ trương nào sau đây:

A. Phát huy quyền sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh

B. Mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm

C. Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp.

D. Cải tiến công công tác phân phối lưu thông

Câu 29: Chủ trương đổi mới công tác kế hoạch hoá và cải tiến một cách cơ bản chính sách kinh tế để làm cho sản xuất “bung ra” được nêu lên ở Hội nghị nào của Trung ương Đảng, khoá IV?

A. Hội nghị lần thứ năm (12 - 1978)

B. Hội nghị lần thứ sáu (8 - 1979)

C. Hội nghị lần thứ bảy (3 - 1980)

D. Hội nghị lần thứ bảy (9 - 1980)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 75 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên