Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 348 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 2: Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945

A. Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc"

B. Hướng về miền Nam ruột thịt

C. Nam tiến

D. Cả ba phương án trên

Câu 7: Để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vào ngày tháng năm nào và lấy tên gọi là gì?

A. 2.9.1945 - Đảng Cộng sản Đông Dương

B. 25-11-1945 - Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin

C. 3-2-1946 - Đảng Lao động Việt Nam

D. 11-11-1945 - Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương

Câu 8: Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách mạng tháng Tám

A. Cho Việt Quốc, Việt Cách tham gia Quốc hội và Chính phủ

B. Cung cấp lương thực thực phẩm cho quân đội Tưởng

C. Chấp nhận cho quân Tưởng tiêu tiền Quan kin, Quốc tệ

D. Cả ba phương án kể trên

Câu 9: Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng chủ trương:

A. Dĩ hoà vi quý

B. Hoa Việt thân thiện

C. Biến xung đột lớn thành xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung đột

D. Cả hai phương án B và C

Câu 10: Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946)

A. Thương lượng và hoà hoãn với Pháp

B. Kháng chiến chống thực dân Pháp

C. Nhân nhượng với quân đội Tưởng

D. Chống cả quân đội Tưởng và Pháp

Câu 11: Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp thương lượng với Pháp?

A. Chấm dứt cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.

B. Buộc quân Tưởng phải rút ngay về nước, tránh được tình trạng cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.

C. Phối hợp với Pháp tấn công Tưởng.

D. Cả A, B và C

Câu 12: Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp

A. Pháp ngừng bắn ở miền Nam

B. Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc

C. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 giữa Việt Nam với Pháp

D. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyền lợi cho nhau

Câu 13: Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9-3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra:

A. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc

B. Chỉ thị Hoà để tiến

C. Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến

D. Tất cả các phương án trên

Câu 14: Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14-9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung:

A. Pháp thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam.

B. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

C. Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào 1-1947

D. Cả A, B và C

Câu 15: Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như:

A. Thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn

B. Đà Nẵng, Sài Gòn

C. Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái

D. Thành phố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội

Câu 16: Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết ở đâu?

A. Pari

B. Trùng Khánh

C. Hương Cảng

D. Ma Cao

Câu 17: Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào?

A. Cuối tháng 8/1946

B. Đầu tháng 8/1946

C. Đầu tháng 9/1946

D. Cuối tháng 9/1946

Câu 19: Hội nghị Phôngtennơblô diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ 10/5 - 20/8/1945

B. Từ 15/6 - 25/9/1946

C. 6/7 - 10/9/1946

D. 12/8 - 30/10/1946

Câu 20: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào?

A. Đêm ngày 18-9-1946

B. Đêm ngày 19-12-1946

C. Ngày 20-12-1946

D. Cả ba phương án đều sai

Câu 23: Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta:

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng

C. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh

D. Cả ba phương án trên

Câu 24: Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp:

A. Chống đế quốc giành độc lập dân tộc

B. Xoá bỏ những tàn tích phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân

C. Xây dựng chế độ dân chủ mới

D. Cả ba phương án trên

Câu 25: Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:

A. Toàn dân

B. Toàn diện

C. Lâu dài và dựa vào sức mình là chính

D. Cả ba phương án trên đều sai

Câu 27: Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Phạm Văn Đồng

Câu 30: Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:

A. Dùng người Việt đánh người Việt

B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

C. Đánh nhanh thắng nhanh

D. Hai phương án A và B

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên