Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 377 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5-1941

B. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2-1943

C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3-1945

D. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4-1945

Câu 4: Chiến khu Hoà - Ninh - Thanh còn có tên là gì?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hoàng Hoa Thám

C. Lê Lợi

D. Quang Trung

Câu 5: Chiến khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiến khu?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hoàng Hoa Thám

C. Lê Lợi

D. Quang Trung

Câu 7: Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

A. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp

B. Đánh đuổi phát xít Nhật

C. Giải quyết nạn đói

D. Chống nhổ lúa trồng đay

Câu 8: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?

A. khởi nghĩa từng phần

B. vũ trang tuyên truyền

C. chiến tranh du kích cục bộ

D. đấu tranh báo chí

Câu 9: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?

A. Đồng bằng Nam Bộ

B. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

C. Đồng bằng Bắc Bộ

D. Đồng bằng Trung Bộ

Câu 10: Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì?

A. vũ trang tuyên truyền

B. diệt ác trừ gian

C. vũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gian

D. đấu tranh báo chí và đấu tranh nghị trường

Câu 11: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp vào thời gian nào?

A. tháng 3-1945

B. tháng 4-1945

C. tháng 5-1945

D. tháng 6-1945

Câu 12: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do ai triệu tập?

A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B. Tổng bộ Việt Minh

C. Ban chấp hành Trung ương Đảng

D. Xứ uỷ Bắc Kỳ

Câu 13: Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào?

A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B. Ban chấp hành Trung ương Đảng

C. Tổng bộ Việt Minh

D. Uỷ ban khỏi nghĩa

Câu 15: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 16: Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8-1945 ở huyện nào?

A. Chiêm Hoá (Tuyên Quang)

B. Định hoá (Thái Nguyên)

C. Sơn Dương (Tuyên Quang)

D. Đại Từ (Thái Nguyên)

Câu 17: Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8-1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây:

A. Quyết định Tổng khởi nghĩa.

B. 10 Chính sách của Việt Minh.

C. Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng ở Hà Nội.

D. Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc, quy định Quốc kỳ, Quốc ca.

Câu 18: Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng

B. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng

D. Hội nghị Tổng bộ Việt Minh

Câu 19: Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương vì:

A. đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng

B. đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến

C. quân Đồng minh có thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta

D. tất cả các lý do trên

Câu 20: Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:

A. Nước sôi lửa nóng

B. Nước sôi lửa bỏng

C. Ngàn cân treo sợi tóc

D. Trứng nước

Câu 21: Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám - 1945:

A. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá

B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành

C. Hơn 90% dân số không biết chữ

D. Tất cả các phương án trên

Câu 22: Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám - 1945

A. Cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ

B. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập

C. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới

D. Tất cả các phương án trên

Câu 23: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8- 1945?

A. Thực dân Pháp xâm lược.

B. Tưởng Giới Thạch và tay sai

C. Thực dân Anh xâm lược

D. Giặc đói và giặc dốt.

Câu 24: Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết:

A. Chống ngoại xâm

B. Chống ngoại xâm và nội phản

C. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm

D. Cả ba phương án trên

Câu 26: Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất?

A. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng

B. Chống thực dân Pháp xâm lược

C. Cải thiện đời sống nhân dân

D. Cả A, B và C

Câu 27: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:

A. Dân tộc giải phóng

B. Thành lập chính quyền cách mạng

C. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết

D. Đoàn kết dân tộc và thế giới

Câu 28: Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng đế quốc sau cách mạng tháng Tám-1945:

A. Thêm bạn bớt thù

B. Hoa-Việt thân thiện

C. Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với Pháp

D. Cả ba phương án kể trên

Câu 29: Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945:

A. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiến pháp

B. Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh

C. Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân

D. Tất cả các phương án trên

Câu 30: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945

A. Xây dựng nếp sống văn hoá mới

B. Bình dân học vụ

C. Bài trừ các tệ nạn xã hội

D. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên