Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 376 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khoá VI) được tổ chức trong thời gian nào? 

A. Từ 24 - 6 đến 3 - 7 - 1976

B. Từ 24 - 7 đến 3 - 8 - 1976

C. Từ 24 - 9 đến 3 - 10 - 1976

D. Từ 20 - 9 đến 1 - 10 - 1976

Câu 5: Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về việc lãnh đạo tổng tuyển cử trong cả nước vào ngày nào?

A. Ngày 30 - 12 - 1975

B. Ngày 2 - 1 - 1976

C. Ngày 3 - 1 - 1976

D. Ngày 30 - 1 - 1976

Câu 6: Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng đề ra chủ trương hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội? 

A. Hội nghị TƯ 24 Khoá III. 9 - 1975 

B. Hội nghị TƯ 24 Khoá III. 11 - 1975

C. Hội nghị TƯ 24 Khoá III. 4 - 1976

D. Hội nghị TƯ 24 Khoá III. 5 - 1976

Câu 7: Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phòng Sài Gòn trước tháng 5 - 1975?

A. Hội nghị Trung ương 21 - Khoá III của Đảng (7 - 1973)

B. Hội nghị Bộ Chính trị (10 - 1974)

C. Hội nghị Trung ương 23 - Khoá III của Đảng (12 - 1974)

D. Hội nghị Bộ Chính trị (3 - 1975)

Câu 9: Mỹ tiến hành cuộc đảo chính ở Campuchia vào thời gian nào?

A. Tháng 2 - 1969

B. Tháng 3 - 1969

C. Tháng 3 - 1970

D. Tháng 5 - 1971

Câu 11: Hội nghị nào của Đảng đã quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968?

A. Hội nghị Trung ương 13 - Khoá III của Đảng (1 - 1967)

B. Hội nghị Bộ Chính trị (5 - 1967)

C. Hội nghị Bộ Chính trị (12 - 1967)

D. Hội nghị Bộ Chính trị (10 - 1967)

Câu 16: Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sử dụng mấy chiến lược chiến tranh?

A. 3 chiến lược

B. 4 chiến lược

C. 2 chiến lược

D. 5 chiến lược

Câu 21: Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào thời gian nào?

A. Tháng 5 - 1965

B. Tháng 7 - 1965

C. Tháng 8 - 1965

D. Tháng 7 - 1966

Câu 23: Ai được cử làm Bí thư Trung ương cục miền Nam đầu tiên?

A. Phạm Hùng

B. Nguyễn Văn Linh

C. Phan Đăng Lưu

D. Lê Duẩn

Câu 24: Trung ương cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 10 - 1959

B. Tháng 11 - 1960

C. Tháng 5 - 1961

D. Tháng 10 - 1961

Câu 25: Mỹ - Diệm đã ra luật 10 - 59 vào thời gian nào?

A. Ngày 6 - 5 - 1959

B. Ngày 10 - 5 - 1959

C. Ngày 10 - 10 - 1959

D. Ngày 5 - 10 - 1959

Câu 26: Dự thảo “Đề cương cách mạng miền Nam” được viết vào thời gian nào?

A. Tháng 7 - 1954

B. Tháng 8 - 1955

C. Tháng 8 - 1956

D. Tháng 9 - 1957

Câu 27: Bản đề cương cách mạng miền Nam do ai chủ trì dự thảo?

A. Lê Đức Thọ

B. Phạm Văn Đồng

C. Phạm Hùng

D. Lê Duẩn

Câu 28: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khoá II) đã thông qua Nghị quyết về Đường lối cách mạng miền Nam?

A. Hội nghị lần thứ 15

B. Hội nghị lần thứ 16

C. Hội nghị lần thứ 17

D. Hội nghị lần thứ 18

Câu 30: Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng vào thời gian nào?

A. Ngày 5 - 7 - 1954

B. Ngày 6 - 7 - 1954

C. Ngày 7 - 7 - 1954

D. Ngày 15 - 7 - 1955

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên