Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 18

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 380 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2 - 1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam

A. Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến

B. Dân chủ và dân tộc

C. Thuộc địa nửa phong kiến

D. Dân tộc và dân chủ mới

Câu 2: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là:

A. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam

B. Cương lĩnh cách mạng Việt Nam.

C. Luận cương về cách mạng Việt Nam

D. Cương lĩnh của Đảng Lao Động Việt Nam

Câu 3:  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành

A. Đảng Cộng sản Đông Dương

B. Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác

D. Đảng Lao Động Việt Nam

Câu 4: Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai

A. Tháng 3 - 1935, tại Ma Cao, Trung Quốc

B. Tháng 2 - 1950, tại Tân Trào, Tuyên Quang

C. Tháng 2 - 1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

D. Tháng 3 - 1951, tại Việt Bắc

Câu 5: Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?

A. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất

B. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai

C. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba

D. Cả ba phương án đều sai

Câu 6: Ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu - Đông đối với cách mạng Việt Nam.

A. Giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của địch, đập tan tuyến phòng thủ và giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới, nối liền Việt Nam với thế giới

B. Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về trình độ chiến đấu của quân đội Việt Nam

C. Quân ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo bước chuyển biến lớn của kháng chiến vào giai đoạn mới

D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Tháng 3 - 1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành

A. Mặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Mặt trận Việt Minh

C. Mặt trận Tổ Quốc

D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt)

Câu 11: Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc

A. Thống nhất Việt Minh và Liên Việt

B. Thành lập Mặt trận Liên Việt

C. Mở rộng Mặt trận Việt Minh

D. Cả 3 phương án trên

Câu 13: Ban Thường vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào?

A. Ngày 27 - 3 - 1946

B. Ngày 28 - 3 - 1946

C. Ngày 27 - 3 - 1948

D. Ngày 28 - 4 - 1949

Câu 14: Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là:

A. Cải cách ruộng đất

B. Cải cách từng bước để dần dần thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ

C. Sửa đổi chế độ ruộng đất trong phạm vi không có hại cho nông dân.

D. Các nội dung đều đúng

Câu 15: Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới:

A. Dân tộc hoá

B. Đại chúng hoá

C. Khoa học hoá

D. Cả ba phương án trên

Câu 16: Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào?

A. Tháng 6 - 1948

B. Tháng 7 - 1948

C. Tháng 7 - 1949

D. Tháng 8 - 1949

Câu 17:  Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch Hoàng Hoa Thám?

A. Trung Du

B. Đường 18

C. Hà Nam Ninh

D. Biên giới

Câu 18: Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 - 3 - 1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị

A. Chống lại âm mưu thâm độc dùng người Việt đánh người Việt

B. Phát động phong trào thi đua ái quốc

C. Tiến hành chiến tranh du kích trên cả nước

D. Tất cả các phương án trên

Câu 19: Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hình thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam

A. Sự thắng lợi và phát triển mạnh mẽ của Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân á - Âu và Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 

B. Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu vừa vực dậy vừa khống chế các nước Tây Âu

C. Thực dân Pháp vấp phải những khó khăn về kinh tế, chính trị và phong trào phản chiến ở nước Pháp phát triển

D. Tất cả các phương án trên

Câu 20: Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947?

A. Tiêu diệt 7000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe, đánh chìm 16 ca nô và nhiều phương tiện chiến tranh khác

B. Bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến

C. Lực lượng vũ trang ta được tôi luyện và trưởng thành

D. Cả 3 phương án trên

Câu 21: Ngày 15 - 10 - 1947, để đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra.

A. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc

B. Chỉ thị “Phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp”

C. Chủ trương tiến công quân Pháp ở vùng sau lưng chúng

D. Lời kêu gọi đánh tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp

Câu 22: Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:

A. Dùng người Việt đánh người Việt

B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

C. Đánh nhanh thắng nhanh

D. Hai phương án A và B 

Câu 25: Tác giả tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Phạm Văn Đồng 

Câu 26: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” được phát hành khi nào?

A. Tháng 6 - 1946

B. Tháng 7 - 1946

C. Tháng 7 - 1947

D. Tháng 9 - 1947

Câu 27: Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:

A. Toàn dân

B. Toàn diện

C. Lâu dài và dựa vào sức mình là chính

D. Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 28: Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp: 

A. Chống đế quốc giành độc lập dân tộc

B. Xoá bỏ những tàn tích phong kiến đem lại ruộng đất cho nông dân

C. Xây dựng chế độ dân chủ mới

D. Cả ba phương án trên

Câu 29: Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta: 

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng 

C. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh

D. Cả ba phương án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên