Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 307 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Quốc dân Đại hội Tân trào tháng 8 - 1945 đã không quyết định những nội dung nào dưới đây:

A. Quyết định Tổng khởi nghĩa

B. 10 Chính sách của Việt Minh.

C. Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng ở Hà Nội.

D. Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc, quy định Quốc kỳ, Quốc ca.

Câu 2: Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8 - 1945 ở huyện nào?

A. Chiêm Hoá (Tuyên Quang)

B. Định hoá (Thái nguyên)

C. Sơn Dương (Tuyên Quang)

D. Đại Từ (Thái Nguyên)

Câu 3: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 4: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào?

A. 15 - 19 tháng 8 - 1941

B. 13 - 15 tháng 8 - 1945

C. 15 - 19 tháng 8 - 1945

D. 21 - 23 tháng 8 - 1945

Câu 5: Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào?

A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B. Ban chấp hành Trung ương Đảng

C. Tổng bộ Việt Minh

D. Uỷ ban khỏi nghĩa

Câu 6: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ do ai triệu tập?

A. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

B. Tổng bộ Việt Minh

C. Ban chấp hành Trung ương Đảng

D. Xứ uỷ Bắc Kỳ

Câu 7: Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì? 

A.  Vũ trang tuyên truyền

B. Diệt ác trừ gian

C. Vũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gian

D. Đấu tranh báo chí và đấu tranh nghị trường 

Câu 8: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?

A. Đồng bằng Nam Bộ

B. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

C. Đồng bằng Bắc Bộ

D. Đồng bằng Trung Bộ

Câu 9: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu? 

A. Khởi nghĩa từng phần

B. Vũ trang tuyên truyền

C. Chiến tranh du kích cục bộ

D. Đấu tranh báo chí

Câu 10:  Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

A. Đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp

B. Đánh đuổi phát xít Nhật

C. Giải quyết nạn đói

D. Chống nhổ lúa trồng đay

Câu 12: Chiến khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiến khu.

A. Trần Hưng Đạo

B. Hoàng Hoa Thám

C. Lê Lợi

D. Quang Trung

Câu 13: Chiến khu Hoà - Ninh - Thanh còn có tên là gì?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hoàng Hoa Thám

C. Lê Lợi

D. Quang Trung

Câu 16: Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào? 

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5 - 1941

B. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4 - 1945

C. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3 - 1945

D. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2 - 1943

Câu 17: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra đời khi nào?

A. Ngày 9 - 3 - 1945

B. Ngày 12 - 3 - 1945

C. Ngày 10 - 3 - 1846

D. Ngày 12 - 3 - 1946

Câu 18: Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên của Đảng?

A. Đường cách mạng

B. Cách đánh du kích

C. Con đường giải phóng

D. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Câu 19: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 9 - 1940

B. Tháng 12 - 1941

C. Tháng 12 - 1944

D. Tháng 5 - 1945

Câu 21: Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào? 

A. Ngày 22 - 12 - 1944

B. Ngày 10 - 5 - 1945

C. Ngày 19 - 12 - 1946

D. Ngày 15 - 5 - 1945

Câu 22: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” vào thời gian nào?

A. Tháng 5 - 1944

B. Tháng 3 - 1945

C. Tháng 8 - 1945

D. Tháng 6 - 1945

Câu 26: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10 - 1930

B. Hội nghị họp tháng 11 - 1939

C. Hội nghị họp tháng 11 - 1940

D. Hội nghị họp tháng 5 - 1941

Câu 27: Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được quyết định thành lập tại Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng? 

A. Hội nghị họp tháng 10 - 1930

B. Hội nghị họp tháng 11 - 1939

C. Hội nghị họp tháng 11 - 1940

D. Hội nghị họp tháng 5 - 1941

Câu 28: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10 - 1930

B. Hội nghị họp tháng 11 - 1939

C. Hội nghị họp tháng 11 - 1940

D. Hội nghị họp tháng 5 - 1941

Câu 29: Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5 - 1941 họp ở ___________ với sự chủ trì của ___________  

A. Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc

B. Bắc Cạn, Trường Chinh

C. Cao Bằng, Trường Chinh

D. Tuyên Quang, Nguyễn Ái Quốc

Câu 30: Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 - 1940?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Trường Chinh

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Lê Hồng Phong

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên