Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 204 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị họp tháng 10 - 1930

B. Hội nghị họp tháng 11 - 1939

C. Hội nghị họp tháng 11 - 1940

D. Hội nghị họp tháng 5 - 1941

Câu 2: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?

A. Hội nghị họp tháng 10 - 1930

B. Hội nghị họp tháng 11 - 1939

C. Hội nghị họp tháng 11 - 1940

D. Hội nghị họp tháng 5 - 1941

Câu 3: Mặt trận Việt Minh ra Tuyên ngôn về sự ra đời của Mặt trận vào thời gian nào?

A. Tháng 6 - 1941

B. Tháng 10 - 1941

C. Tháng 5 - 1941

D. Tháng 11 - 1941

Câu 6: Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa là ngày nào? 

A. Ngày 27 - 9 - 1940

B. Ngày 23 - 11 - 1940

C. Ngày 13 - 1 - 1941

D. Ngày 10 - 1 - 1941

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày nào? 

A. Ngày 22 - 9 - 1940

B. Ngày 27 - 9 - 1940

C. Ngày 23 - 11 - 1940

D. Ngày 20 - 11 - 1940 

Câu 8: Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta tháng, năm nào?

A. Tháng 9 - 1939

B. Tháng 9 - 1940

C. Tháng 3 - 1941

D. Tháng 2 - 1940

Câu 9: Hội nghị Trung ương 6 (11 - 1939) họp tại đâu? 

A. Tân Trào (Tuyên Quang)

B. Bà Điểm (Gia Định)

C. Đình Bảng (Bắc Ninh)

D. Thái Nguyên

Câu 10: Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào?

A. Hội nghị Trung ương 6

B. Hội nghị Trung ương 7

C. Hội nghị Trung ương 8

D. Hội nghị Trung ương 9

Câu 12: Ai là người viết tác phẩm “Tự chỉ trích”?

A. Nguyễn Văn Cừ

B. Lê Hồng Phong

C. Hà Huy Tập

D. Phan Đăng Lưu

Câu 13: Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936 - 1939?

A. Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới

B. Chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản

C. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền

D. Tất cả các điều kiện trên  

Câu 14: Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939?

A. Công khai, hợp pháp.

B. Nửa công khai, nửa hợp pháp. 

C. Bí mật, bất hợp pháp. 

D. Tất cả các hình thức trên.

Câu 15: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7 - 1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương. 

Câu 16: Trong cao trào dân chủ 1936 - 1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

A. Công nhân và nông dân.

B. Cả dân tộc Việt Nam.

C. Công nhân, nông dân

D. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương. 

Câu 18: Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936 - 1939?

A. Bọn đế quốc xâm lược.

B. Địa chủ phong kiến.

C. Đế quốc và phong kiến.

D. Một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai. 

Câu 19: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936 - 1939 là gì?

A. Độc lập dân tộc.

B. Các quyền dân chủ đơn sơ.

C. Ruộng đất cho dân cày.

D. Tất cả các mục tiêu trên.

Câu 20: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu “độc lập dân tộc” và “cách mạng ruộng đất”.

A. Hội nghị họp tháng 5 - 1941 

B. Hội nghị họp tháng 10 - 1930

C. Hội nghị họp tháng 7 - 1936

D. Hội nghị họp tháng 11 - 1939

Câu 21: Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu khi nào? 

A. Tháng 7 năm 1935, ở Béc lin.

B. Tháng 7 năm 1935, ở Pari

C. Tháng 7 năm 1935, ở Luân Đôn

D. Tháng 7 năm 1935, ở Matxcơva 

Câu 25: Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào?

A. 25 - 7 đến ngày 20 - 8 - 1935

B. 25 - 7 đến ngày 25 - 8 - 1935

C. 20 - 7 đến ngày 20 - 8 - 1935

D. 10 - 7 đến ngày 20 - 7 - 1935 

Câu 26: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

A. Hồ Chí Minh

B. Trần Văn Cung

C. Trần Phú

D. Lê Hồng Phong

Câu 28: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10 - 1930 do ai chủ trì? 

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Trần Phú 

Câu 29: Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?

A. Tháng 2 - 1930

B. Tháng 10 - 1930

C. Tháng 9 - 1930

D. Tháng 8 - 1930

Câu 30: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

A. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933

B. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp

C. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp

D. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên