Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 411 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 5: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

B. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18 - 11 - 1930).

C. Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.

D. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10 - 1936). 

Câu 6: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 là: 

A. Phương hướng chiến lược của cách mạng.

B. Phương pháp cách mạng.

C. Vai trò lãnh đạo cách mạng.

D. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng. 

Câu 7: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu? 

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

B. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3 - 1935)

C. Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

D. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12 - 1930) 

Câu 9: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?

A. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. 

B. Xây dựng một nước Việt Nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

C. Cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Cả A và B.

Câu 10: Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3 - 2 - 1930) thông qua các văn kiện nào sau đây: 

A. Chánh cương vắn tắt

B. Sách lược vắn tắt

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

D. Các nội dung đều đúng

Câu 11: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện? 

A. 3 văn kiện

B. 4 văn kiện

C. 5 văn kiện

D. 6 văn kiện 

Câu 12: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

C. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

D. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 13: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930? 

A. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản

B. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản

C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị

Câu 15: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 7 - 1927

B. Tháng 1 - 1930

C. Tháng 2 - 1930

D. Tháng 3 - 1930

Câu 16: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? 

A. Tháng 6 - 1927

B. Tháng 6 - 1928

C. Tháng 8 - 1929

D. Tháng 7 - 1929

Câu 17:  Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 6 - 1927

B. Tháng 6 - 1928

C. Tháng 6 - 1929

D. Tháng 5 - 1929

Câu 18: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào? 

A. Ngày 22 - 2 - 1930 

B. Ngày 24 - 2 - 1930

C. Ngày 24 - 2 - 1931

D. Ngày 20 - 2 - 1931

Câu 19: Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

A. Tân Việt cách mạng Đảng

B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

C. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội

D. Các nội dung đều đúng

Câu 20: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?

A. 5 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu

B. 6 đảng viên - Bí thư Ngô Gia Tự

C. 7 đảng viên - Bí thư Trịnh Đình Cửu

D. 7 đảng viên - Bí thư Trần Văn Cung

Câu 24: Các đáp án viết dưới đây là một nội dung trong đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước kế thừa kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đáp án nào đầy đủ nhất?  

A. Chiến lược chiến tranh nhân dân

B. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc

C. Chiến lược chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài

D. Chiến lược chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới

Câu 26: Tìm luận điểm thể hiện ý nghĩa thời đại của thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

A. Chấm dứt ách thống trị tàn bạo của đế quốc Mỹ và sự chia cắt đất nước. Bắc Nam sum họp lại một nhà

B. Mở đầu sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới trên phạm vi thế giới

C. Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hoà bình, độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội

D. Tăng cường uy tín các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc

Câu 27: Tìm đáp án đúng về tính chất của xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp thiết lập bộ máy thống trị trên toàn bộ đất nước ta?

A. Xã hội phong kiến

B. Xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến

C. Xã hội thuộc địa, nửa phong kiến

D. Xã hội thuộc địa và phong kiến

Câu 28: Đại hội lần thứ mấy của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu “sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001)

B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (4/2006

C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (6/1996)

D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016)

Câu 29: Bước đột phá đầu tiên về chủ trương mở cửa hội nhập của Đảng ta được xác định tại Đại hội nào?

A. Đại hội IV (1976)

B. Đại hội VI (1986)

C. Đại hội VII (1991)

D. Đại hội VIII (1996)

Câu 30: Yếu tố nào dưới đây là động lực chính thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế:

A. Nhu cầu mở rộng thị trường

B. Sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất và quan hệ kinh tế quốc tế vượt ra khỏi biên giới quốc gia, phạm vi từng khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu

C. Sự phát triển của hợp tác và phân công lao động trên phạm vi quốc tế

D. Nhu cầu hợp tác cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên