Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 333 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản

B. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản

C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

D. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị

Câu 2: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

C. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

D. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu 3: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?

A. 3 văn kiện

B. 4 văn kiện

C. 5 văn kiện

D. 6 văn kiện

Câu 4: Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:

A. Chánh cương vắn tắt

B. Sách lược vắn tắt

C. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

D. Cả A, B và C

Câu 5: Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

A. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

B. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

C. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

D. Đảng có vững cách mạng mới thành công

Câu 6: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?

A. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

B. Xây dựng một nước Việt Nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

C. Cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Cả A và B.

Câu 9: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Câu 10: Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là:

A. Phương hướng chiến lược của cách mạng.

B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.

C. Vai trò lãnh đạo cách mạng.

D. Phương pháp cách mạng.

Câu 11: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền"?

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

B. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930).

C. Luận cương chính trị tháng 10-1930.

D. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10-1936). 

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

A. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

B. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp

C. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp

D. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 18: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 do ai chủ trì?

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Trần Phú

Câu 20: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

A. Hồ Chí Minh

B. Trần Văn Cung

C. Trần Phú

D. Lê Hồng Phong

Câu 21: Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào?

A. 25-7 đến ngày 20-8-1935

B. 25-7 đến ngày 25-8-1935

C. 20-7 đến ngày 20-8-1935

D. 10-7 đến ngày 20-7-1935

Câu 25: Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu khi nào?

A. Tháng 7 năm 1935, ở Béc lin.

B. Tháng 7 năm 1935, ở Pa ri

C. Tháng 7 năm 1935, ở Luân Đôn

D. Tháng 7 năm 1935, ở Matxcơva

Câu 26: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc" và "cách mạng ruộng đất"

A. Hội nghị họp tháng 10-1930

B. Hội nghị họp tháng 7-1936

C. Hội nghị họp tháng 11-1939

D. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 27: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?

A. Độc lập dân tộc.

B. Các quyền dân chủ đơn sơ.

C. Ruộng đất cho dân cày.

D. Tất cả các mục tiêu trên.

Câu 28: Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939

A. Bọn đế quốc xâm lược.

B. Địa chủ phong kiến.

C. Đế quốc và phong kiến.

D. Một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai.

Câu 30: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

A. Công nhân và nông dân.

B. Cả dân tộc Việt Nam.

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.

D. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên