Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 523 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Tìm luận điểm nói lên cơ sở kinh tế của Nhà nước chuyên chính vô sản?

A. Là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

B. Là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp với chế độ sở hữu toàn dân, loại trừ kinh tế tư nhân

C. Là nền kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp

D. Là nền kinh tế nhiều chế độ sở hữu, nhiều thành phần

Câu 2: Hạn chế, yếu kém nào sau đây chứng tỏ cơ chế kinh tế cũ vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn?

A. Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kém hiệu quả, chưa thể hiện là vai trò nòng cốt của nền kinh tế

B. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao, kỷ luật, kỷ cương không nghiêm

C. Vẫn còn tình trạng bao cấp, xin - cho trong nhiều kĩnh vực quản l

D. Trình độ phát triển của các loại thị trường còn thấp, vận hành chưa đồng bộ

Câu 3: Tìm đáp án có nội dung sai?

A. Giai đoạn 1955-1957 thực hiện kinh tế thị trường với nền kinh tế nhiều thành phần, duy trì kinh tế tư nhân và cơ chế thị trường

B. Giai đoạn 1958 – 1975, thực hiện mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp ở miền Nam

C. Giai đoạn 1975 – 1985, thực hiện mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung trên quy mô cả nước

D. Giai đoạn 1986 – nay, thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 4: Nội dung nào dưới đây trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định đường lối tổng quát của cách mạng Việt Nam?

A. Đường lối của cách mạng Việt Nam là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

B. Nhiệm vụ cách mạng bao gồm cả 2 nội dung: Dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, song nổi lên hàng đầu là nhiệm vụ chống để quốc

C. Đảng có nhiệm vụ tập hợp giai cấp công nhân, nông dân và phân hóa, lôi kéo các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội về phía cách mạng

D. Cương lĩnh khẳng định lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản, thông qua chính Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5: Tìm luận điểm bị viết sai về đặc trưng nhà nước của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

A. Là nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

B. Quyền lực nhà nước là thống nhất, không có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

C. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

D. Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Câu 6: Đại hội lần thứ mấy của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng lớn để từng bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng kéo dài nhiều năm?

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1981)

B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)

C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)

D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001)

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không đúng với thực trạng thể chế kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay?

A. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, chất lượng không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng

B. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn hạn chế, chưa tạo được đột phá lớn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển

C. Quyền tự do kinh doanh chưa được tôn trọng đầy đủ, môi trường đầu tư, kinh doanh không thật sự thông thoáng

D. Môi trường đầu tư kinh doanh đã bảo đảm tốt cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

Câu 8: Tìm nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội thời kỳ trước đổi mới?

A. Sai lầm trong bố trí cơ cấu đầu tư

B. Sai lầm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng

C. Sai lầm trong công nghiệp hóa

D. Sai lầm trong phân phối lưu thông

Câu 9: Luận điểm nào dưới đây là định hướng quyết tâm chính trị để từng bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội được nêu trong văn kiện Đại hội VI (1986)?

A. Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn, phải đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy

B. Đổi mới nhận thức và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa

C. Đổi mới cơ chế quản lí kinh tế

D. Đổi mới thể chế đối ngoại

Câu 10: Nội dung nào dưới đây không có trong các định hướng lớn để từng bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội được nêu trong văn kiện Đại hội VI (1986)?

A. Định hướng quyết tâm chính trị

B. Định hướng đổi mới tư duy chính trị

C. Định hướng chính sách kinh tế - xã hội

D. Định hướng đổi mới hệ thống chính trị

Câu 11: Nội dung nào dưới đây không nằm trong các định hướng về chính sách kinh tế - xã hội được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI (1986)?

A. Bố trí lại cơ cấu kinh tế, điều chỉnh cơ cấu đầu tư

B. Tăng cường quốc phòng, an ninh

C. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

D. Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học - kỹ thuật

Câu 12: Tìm một đáp án viết sai về định đướng đổi mới tư duy chính trị được Đại hội VI (1986 ) tổng kết?

A. Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật

B.  Xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan

C. Lấy dân làm gốc

D. Tăng cường chuyên chính vô sản.

Câu 13: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay có nhiều hình thức sở hữu. Tìm đáp án đúng và đầy đủ nhất?

A. Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể

B. Sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể

C. Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân

D. Sở hữu toàn dân, sở hữu tư nhân

Câu 14: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay có nhiều thành phần kinh tế. Tìm đáp án đúng và đầy đủ nhất?

A. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể

B. Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vồn đầu tư nước ngoài

C. Kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 15: Hãy cho biết nội dung nào dưới đây không đúng với tính chất chung của kinh tế thị trường?

A. Chủ thể thị trường phải độc lập

B. Thủ tiêu cạnh trạnh

C. Hệ thống thị trường hoàn hảo

D. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết

Câu 17: Tính chất nào dưới đây của kinh tế thị trưởng khẳng định doanh nghiệp có quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh?

A. Chủ thể thị trường phải độc lập

B. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết

C. Hệ thống pháp quy kiện toàn

D. Tính mở của hoạt động kinh tế

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không đúng với quy luật của kinh tế thị trường?

A. Có tự do cạnh tranh

B. Giá cả cơ bản do nhà nước quyết định

C. Tính mở của hoạt động kinh tế

D. Giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết

Câu 19: Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam có tên gọi là gì?

A. Nền kinh tế thị trường tự do.

B. Nền kinh tế thị trường xã hội.

C. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

D. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 20: Tìm nội dung lạc đề khi viết về hậu quả của mô hình tăng trưởng theo chiều rộng?

A. Quốc gia tăng trưởng theo chiều rộng sẽ phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư

B. Quốc gia tăng trưởng theo chiều rộng sẽ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường

C. Quốc gia tăng trưởng theo chiều rộng sẽ tận dụng được lợi thế nhân công giá rẻ và dồi dào

D. Quốc gia tăng trưởng theo chiều rộng sẽ gây bất ổn về kinh tế và xã hội

Câu 21: Hãy cho biết nội dung nào dưới đây không đúng với nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

A. Là nền kinh tề vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường

B. Là nền kinh tế do nhà nước quản lý bằng mệnh lệnh hành chính

C. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế

D. Đồng thời bảo đảm định hướng xã hôi chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước

Câu 22: Các án sau đây viết về các thành viên trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Đáp án nào có điểm viết sai?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Các tổ chức chính trị - xã hội: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội người mù Việt Nam.

Câu 23: Tìm nhận thức không đúng về đặc trưng của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Các nước nghèo ngày càng có vai trò lớn trong toàn cầu hóa kinh tế

B. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và sự phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng

C. Việc tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh t

D. Các nền kinh tế ngày càng tùy thuộc lẫn nhau, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến

Câu 24: Tìm đáp án lạc đề so với mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam được Đại hội XII nêu ra?

A. Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ

B. Gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội

C. Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học

D. Xây dựng nền văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững

Câu 25: Tìm đáp án khái quát nhất làm căn cứ để xác định nước ta không đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 như mong muốn?

A. Nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được

B. GDP bình quân đầu người mới chỉ đạt 3200 – 3500 USD/người/ năm (tiêu chí nước công nghiệp là 5000 USD/ người/ năm

C. Tỷ trọng công nghiệp chế tạo đạt 15% (tiêu chí trên 20%)

D. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP dự kiến đạt 15% (tiêu chí dưới 10%)

Câu 26: Tìm luận điểm không đúng với quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

A. Công nghiệp hóa gắn liền hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức

B. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không gắn với phát triển công nghiệp phụ trợ

D. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ưu tiên các sản phẩm có khả năng tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu

Câu 27: Hãy phát hiện một luận điểm sai với quan điểm của Đại hội XII về nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng?

A. Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước

B. Phát huy vai trò quyết định của nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài

C. Phát huy đầy đủ, đúng đắn, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể, song coi nhẹ vai trò cuả kinh tế tư nhân

D. Thực hiện phương thức quản lý, quản trị nhà nước kiến tạo phát triển, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa hoc – công nghệ để nâng cao năng suất lao động

Câu 28: Hãy chỉ ra nội dung sai với quan điểm của Đảng về quản lý phát triển xã hội?

A. Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

B. Thực hiện chính sách kinh tế không gắn chặt chẽ với chính sách xã hội

C. Giải quyết tốt lao động, việc làm, tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội

D. Thực hiện tốt chiến lược dân số, gia đình, chương trình hành động vì trẻ em, đầu tư nâng cao chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người.

Câu 29: Hãy tìm luận điểm đúng về cơ sở kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Là nền Kinh tế thị trường tự do

B. Là nền Kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa

C. Là nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

D. Là nền Kinh tế kế hoạch hóa trực tiếp.

Câu 30: Nhiệm vụ tổng quát của quản lý, phát triển xã hội được Đại hội XII (2016) nêu ra là gì?

A. Phát triển kinh tế, đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng tụt hậu

B. Vì con người, phục vụ con người cá nhân và cộng đồng, đem lại hạnh phúc thực sự cho con người

C. Bảo đảm phát triển xã hội bền vững

D. Bảo vệ môi trường sinh thái

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên