Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 21

Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 79 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C Ngân hàng phát hiện có 1 chứng từ không có quy định của L/C sẽ xử lý chứng từ này như thế nào?

A. Phải kiểm tra

B. Phải kiểm tra và gửi đi

C. Gửi trả lại cho người xuất trình

D. Gửi trả lại cho người xuất trình gửi chứng từ này đi mà không chịu trách nhiệm

Câu 4: Nếu hợp đồng ngoại thương quy định phương thức thanh toán bằng L/C, người kí chấp nhận trên hối phiếu là:

A. Ngân hàng thông báo L/C

B. Ngân hàng mở L/C

C. Người hưởng lợi L/C

D. Người yêu cầu mở L/C

Câu 5: Ai là người kí quỹ mở L/C nhập khẩu?

A. Người xuất khẩu

B. Người nhập khẩu

C. Ngân hàng FH

D. Ngân hàng thông báo

Câu 7: Mẫu giấy mở thư tín dụng ở ngân hàng do cơ quan nào quy định?

A. Ngân hàng phục vụ khách hàng mở thư tín dụng quy định riêng cho ngân hàng của mình

B. Ngân hàng phục vụ khách hàng mở thư tín dụng quy định riêng cho ngân hàng của mình, đảm bảo những quy định chung của NHNN

C. Ngân hàng phục vụ khách hàng thụ hưởng quy định riêng cho mình

D. Ngân hàng thụ hưởng quy định riêng cho mình nhưng phải đảm bảo quy định của NHNN

Câu 10: Một ngân hàng phát hành L/C đã bỏ sót từ “có thể hủy ngang”:

A. Dẫu sao tín dụng vẫn có thể hủy ngang vì thuật ngữ “không thể hủy ngang không được đưa vào

B. Ngân hàng có thể thêm thuật ngữ “có thể hủy ngang” bằng cách đưa ra bàn sửa đổi

C. L/C chỉ có thể hủy ngang nếu người hưởng lợi chấp nhận sự sửa chữa một cách rõ ràng

D. Cả a, b,c đều sai

Câu 11: Người yêu cầu mở L/C phải hoàn trả cho ngân hàng trừ khi anh ta thấy rằng:

A. hàng hóa có khuyết tật

B. hàng không đúng yêu cầu trong hợp đồng mua bán

C. các chứng từ nhận không cho phép anh ta thông quan hàng

D. các chứng từ không thể thực hiện trên bề mặt là đã phù hợp với các điều kiện của L/C

Câu 12: Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:

A. Dòng tiền của dự án tăng

B. Dòng tiền của dự án giảm

C. Dòng tiền của dự án không thay đổi

D. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi

Câu 13: Ngân hàng phát hành thông báo L/C qua ngân hàng A. theo thỏa thuận giữa người hưởng lợi và người xin mở L/C , ngân hàng phát hành sửa đổi cùng với những vấn đề khác, có sửa đổi tên của ngân hàng thông báo là B.

A. Ngân hàng phát hành có thể thông báo sửa đổi qua ngân hàng B và yêu cầu ngân hàng B thông báo cho ngân hàng cho ngân hàng A biết điều này

B. Ngân hàng phát hành phải thông báo sửa đổi qua ngân hàng A

C. Ngân hàng phát hành có thể thông báo sửa đổi qua ngân hàng B và yêu cầu ngân hàng họ thông báo cho ngân hàng A hủy bỏ L/C đó

D. a, b, c đều đúng

Câu 14: Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:

A. Bổ sung vốn lưu động

B. Bổ sung vốn cố định

C. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh

D. Kinh doanh bất động sản

Câu 15: Nguồn vốn dùng để trả nợ trung và dài hạn cho ngân hàng là:

A. Vốn vay ngân hàng khác

B. Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận

C. Doanh thu bán hàng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16: Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực hiện biện pháp nào?

A. Đồng tài trợ

B. Bán nợ

C. Cơ cấu lại nợ

D. Hạn chế cho vay

Câu 17: Tài khoản tài sản nợ là các tài khoản phản ánh:

A. Nguồn vốn của ngân hàng

B. Tài sản của ngân hàng

C. Cả 2 phương án trên

D. Không có câu nào đúng

Câu 21: Người thụ hưởng là người cầm Séc mà tờ séc đó:

A. Có ghi tên người được trả tiền là chính mình

B. Không ghi tên người được trả tiền hoặc ghi cụm từ “trả cho người cầm séc”

C. Đã chuyển nhượng bằng ký hậu cho mình thông qua dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục

D. Tất cả các phương án trên

Câu 23: Nghĩa vụ thanh toán Séc chuyển khoản thuộc về:

A. Khách hàng phát hành séc

B. Ngân hàng nơi người phát hành séc mở tài khoản

C. Cả A và B

D. Không có câu nào đúng

Câu 24: Khi công ty trả lãi cổ tức, bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

A. Tài sản có và vốn chủ sở hữu không thay đổi

B. Tài sản có giảm và vốn chủ sử hữu tăng

C. Tài sản có và tài sản nợ giảm

D. Tài sản có và vốn chủ sở hữu giảm

Câu 25: Một L/C có những thông tin sau:

A. 1/03/2005 

B. 20/04/2005

C. 1/5/2005

D. Từ 1/03/2005 tới 1/05/2005

Câu 26: Có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro TD nào?

A. Xây dựng chính sách TD hợp lý, phân tích TD và đo lường mức độ rủi ro, thực hiện tốt các đảm bảo TD.

B. Xây dựng chính sách TD hợp lý, phân tích TD và đo lường mức độ rủi ro, thực hiện tốt các đảm bảo TD, thực hiện tốt việc giám sát TD.

C. Xây dựng chính sách TD hợp lý, phân tích TD và đo lường mức độ rủi ro, thực hiện tốt các đảm bảo TD, thực hiện tốt việc giám sát TD, thực hiện phân tán rủi ro.

D. Xây dựng chính sách TD hợp lý, phân tích TD và đo lường mức độ rủi ro, thực hiện tốt các đảm bảo TD, thực hiện tốt việc giám sát TD, thực hiện phân tán rủi ro, sử dụng các hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn.

Câu 29: Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng thể hiện ở những điểm nào?

A. NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cho vay nhưng không có huy động vốn

B. NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng, do đó chỉ làm được một số hoạt động ngân hàng trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng làm toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng

C. NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi đó các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không làm được

D. NHTM được cho vay trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng lại không được

Câu 30: Tại sao có thể nói NHTM có chức năng sản xuất?

A. Vì NHTM có sử dụng vốn như DN sản xuất

B. Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại thẻ trên thị trường

C. Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại tiền nói chung

D. Vì NHTM có sử dụng các yếu tố như vốn,lao động, đất đai để tạo ra sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho thị trường 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên