Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 2

Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 423 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Thanh toán không dùng tiền mặt có những đặc trưng nào?

A. Thanh toán không dùng tiền mặt chỉ sử dụng phương tiện uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi và séc để thanh toán.

B. Trong thanh toán không dùng tiền mặt, mỗi khoản thanh toán ít nhất có 3 bên tham gia, đó là: Người trả tiền, người thụ hưởng và các trung gian thanh toán.

C. Thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng tiền chuyển khoản (còn gọi là tiền ghi sổ, bút tệ); chứng từ thanh toán.

D. B và C

Câu 2: Quy trình cho vay hợp vốn gồm những nội dung nào?

A. Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án, thẩm định dự án hợp vốn.

B. Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án, phối hợp cho vay hợp vốn.

C. Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án, phối hợp cho vay hợp vốn, thẩm định dự án hợp vốn.

D. C; ký kết và thực hiện hợp đồng cho vay hợp vốn, hợp đồng tín dụng.

Câu 3: Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn là gì?

A. Các thành viên tự nguyện tham gia và phối hợp với nhau để thực hiện.

B. Hình thức cấp tín dụng và phương thức giao dịch giữa các bên tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng vay vốn phải được các thành viên thoả thuận thống nhất ghi trong hợp đồng cho vay hợp vốn.

C. Các thành viên tự nguyện tham gia, thống nhất lựa chọn tổ chức đầu mối, thành viên đầu mối thanh toán.

D. B và C

Câu 4: Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn là gì?

A. Nhu cầu xin vay vốn của khách hàng vượt quá giới hạn cho vay của ngân hàng theo quy định hiện hành.

B. Nhu cầu phân tán rủi ro ngân hàng.

C. A; nguồn vốn của một ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng.

D. B và C; khách hàng vay có nhu cầu vay vốn từ nhiều ngân hàng.

Câu 5: Ở Việt Nam thì  một giao dịch cho thuê vận hành được xác định khi nào?

A. Quyền sở hữu tài sản không được chuyển giao cho bên thuê khi kết thúc hợp đồng thuê và thời hạn cho thuê chỉ chiếm một phần thời gian hữu dụng của tài sản cho thuê.

B. A; hợp đồng cho thuê không quy định việc thoả thuận mua tài sản cho thuê giữa bên thuê và bên cho thuê.

C. B; công ty cho thuê tài chính có nhu cầu cho thuê vận hành phải đáp ứng đủ các điều kiện do NHNN Việt Nam quy định và được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

D. A; công ty cho thuê tài chính có nhu cầu cho thuê vận hành phải đáp ứng đủ các điều kiện do NHNN Việt Nam quy định.

Câu 6: Thế nào là cho thuê vận hành?

A. Cho thuê vận hành là một thoả thuận cho thuê có thời hạn thuê ngắn hơn nhiều so với thời gian hữu dụng của tài sản.

B. A; tổng số tiền mà người thuê phải trả nhỏ hơn nhiều so với giá trị gốc của tài sản.

C. B; người cho thuê phải chịu toàn bộ chi phí bảo trì, bảo hiểm, rủi ro, thiệt hại không phải do bên thuê gây ra.

D. A; người cho thuê phải chịu toàn bộ chi phí bảo trì.

Câu 7: Việc xác định thời hạn thuê được dựa trên các cơ sở nào?

A. Thời gian hoạt động của tài sản, tốc độ lỗi thời của tài sản.

B. A; cường độ sử dụng tài sản.

C. B; khả năng thanh toán, các rủi ro trên thị trường.

D. C; tính chất của từng loại tài sản…

Câu 8: Tổng số tiền tài trợ cho thuê bao gồm những chi phí nào?

A. Chi phí mua tài sản, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt chạy thử.

B. A và các chi phí khác để hình thành nguyên giá tài sản.

C. Chi phí mua tài sản để hình thành nguyên giá tài sản.

D. Chi phí mua tài sản.

Câu 9: Các hình thức cho thuê tài chính gồm những hình thức nào?

A. Cho thuê tài chính ba bên, tái cho thuê, cho thuê tài chính hai bên.

B. A; cho thuê tài chính liên kết, cho thuê tài chính hợp tác.

C. B; cho thuê tài chính bắc cầu.

D. Cho thuê tài chính ba bên, tái cho thuê, cho thuê tài chính hai bên, cho thuê tài chính hợp tác, cho thuê tài chính bắc cầu.

Câu 10: Những yếu tố cấu thành lãi suất cho vay bao gồm những yếu tố nào?

A. Chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động.

B. Chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động.

C. Chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí thanh khoản, chi phí về nghĩa vụ đối với nhà nước, một phần lợi nhuận để phát triển.

D. Chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí thanh khoản, chi phí vốn.

Câu 11: Thế nào là thời hạn trả nợ?

A. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu trả nợ cho đến khi trả hết nợ (gốc và lãi) cho ngân hàng.

B. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đầu tiên đến khi trả hết nợ (gốc và lãi) cho ngân hàng.

C. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng kết thúc việc nhận tiền vay cho đến khi bắt đầu trả nợ cho ngân hàng.

D. Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay đầu tiên đến khi kết thúc việc nhận tiền vay.

Câu 12: Thế nào là cho vay thế chấp bằng bất động sản?

A. Là hình thức cho vay mà khách hàng phải dùng tài sản là bất động sản để đảm bảo các khoản nợ, những tài sản cho khách hàng giữ và có trách nhiệm quản lý còn ngân hàng chỉ giữ giấy tờ xác nhận quyền sở hữu và văn tự thế chấp tài sản đó.

B. Là hình thức cho vay mà khách hàng phải dùng tài sản là bất động sản để thế chấp cho một khoản vay nhưng không cần phải giao giấy tờ sở hữu cho ngân hàng quản lý.

C. Là hình thức cho vay mà khách hàng dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp để cầm cố khi vay vốn.

D. Là hình thức cho vay mà khách hàng có thể dùng bất cứ động sant nào để thế chấp khi vay vốn ngân hàng.

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây về vốn điều lệ của từng loại ngân hàng thương mại là đúng?

A. Vốn điều lệ của từng loại ngân hàng thương mại luôn phải lớn hơn hoặc tối thiểu bằng vốn pháp định, là số vốn do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ cho từng loại ngân hàng thương mại.

B. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh ngân thương mại không được bổ sung vốn điều lệ của mình.

C. Vốn điều lệ của từng loại ngân hàng thương mại là do từng ngân hàng thương mại tự quyết định điều chỉnh mà không cần có ý kiến của NHTW.

D. Tất cả các cách phát biểu trên đều đúng.

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

A. Tiền gửi thanh toán lãi suất huy động thường cao hơn lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn.

B. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán bằng lãi suất huy động không kỳ hạn của lãi suất tiết kiệm.

C. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán nhỏ hơn lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 15: Nguồn vốn huy động nào của NHTM có lãi suất thấp nhất?

A. Tiền gửi có kỳ hạn

B. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

C. Tiền gửi thanh toán

D. Chứng chỉ tiền gửi

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Vốn điều lệ của NHTM tối thiểu bằng vốn pháp định mà nhà nước quy định cho NHTM

B. Vốn điều lệ của NHTM có thể nhỏ hơn vốn pháp định mà nhà nước quy định cho NHTM

C. Vốn điều lệ của NHTM phải lớn hơn vốn pháp định mà nhà nước quy định cho NHTM

D. Cả B và C là đúng

Câu 17: Vốn pháp định của NHTM do ai quy định?

A. Do từng ngân hàng thương mại tự quy định

B. Do các ngân hàng thương mại cùng quy định

C. Do NHTM xây dựng trình lên NHTW duyệt

D. Do nhà nước quy định

Câu 18: Phát biểu nào về rủi ro thanh khoản của NHTM dưới đây là chính xác?

A. Rủi ro thanh khoản là sự tổn thất về tiền trong thanh toán của NHTM

B. Rủi ro thanh khoản là do NHTM không có khả năng thanh toná bằng chuyển khoản cho khách hàng

C. Rủi ro thanh khoản của NHTM là sự mất mát về tín nhiệm của NHTM trong thanh toán

D. Rủi ro thanh khoản của NHTM là tình trạng NHTM không có đủ nguồn vốn hoặc không tìm được nguồn vốn từ bên ngoài để đáp ứng yêu cầu thanh toán, rút tiền của khách hàng

Câu 19: Rủi ro thanh khoản của NHTM do những nguyên nhân nào?

A. Do khách hàng kinh doanh thua lỗ

B. Do ngân hàng không tích cực thu nợ

C. Do ngân hàng cho vay quá nhiều

D. Do những nguyên nhân xuất hiện từ tài sản Nợ và tài sản Có

Câu 20: Ngân hàng đối phó với rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ bằng cách nào?

A. Tìm cách cân bằng hay đóng trạng thái ngoại tệ

B. Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro

C. Chấp nhận rủi ro nhằm kiếm lợi nhuận

D. Tất cả các trả lời đều đúng

Câu 21: Yếu tố nào là yếu tố không bắt buộc phải có khi phát hành hối phiếu?

A. Tiêu đề của hối phiếu

B. Địa điểm ký phát hối phiếu

C. Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện

D. Số tiền bằng số và bằng chữ của hối phiếu

Câu 22: Phát biểu nào dưới đây là phát biểu đúng về phân loại hối phiếu thương mại?

A. Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu trả ngay và hối phiếu có kỳ hạn

B. Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu và hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ

C. Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu đích danh và hối phiếu trả theo lệnh

D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng

Câu 23: Nghiệp vụ phát hành tiền của NHTW gồm những nội dung nào?

A. Xác định tiền cung ứng tăng thêm hàng năm; đưa tiền vào lưu thông và tổ chức điều hoà tiền mặt

B. Tổ chức chế bản, in đúc; bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá

C. Vận chuyển tiền, tiền sản quý, giấy tờ có giá; thu hồi thay thế tiền

D. Gồm A, B, C và tiêu huỷ tiền

Câu 24: Phát biểu nào về quỹ dự trữ phát hành của NHTW sau đây là đúng?

A. Là quỹ dự trữ tiền để cho NHTM vay

B. Là quỹ dự trữ tiền để cấp tiền cho kho bạc nhà nước khi cần thiết

C. Gồm A và B

D. Là quỹ quản lý bảo quản các loại tiền tại kho trung ương của NHTW và các kho tiền tại chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc NHTW

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là một phát biểu chính xác ?

A. Cho vay ngắn hạn nhằm mục đích tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản lưu động và cho vay dài hạn nhằm tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định

B. Cho vay ngắn hạn và cho vay dài hạn đều cùng đối tượng đầu tư

C. Cho vay ngắn hạn chỉ thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cho vay dài hạn không cho vay cá nhân

D. Gồm B và C

Câu 26: Phương pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái nội bảng của NHTM gồm những nội dung nào?

A. NHTM luôn duy trì sự cân xứng về trạng thái ngoại hối giữa tài sản Có và tài sản Nợ

B. NHTM tham gia các giao dịch về ngoại tệ sao cho tổng giá trị mua vào của một ngoại tệ nào đó bằng với tổng giá trị các hợp đồng bán ra của ngoại tệ đó

C. Gồm A và B

D. Chỉ duy trì sự cân xứng về trạng thái ngoại hối giữa tài sản Có và tài sản Nợ đối với một vài đồng ngoại tệ

Câu 27: Phát biểu nào về việc phải thẩm định hồ sơ tín dụng trước khi quyết định cho khách hàng vay là phù hợp?

A. Phải thẩm định hồ sơ vì khách hàng vay chưa có tín nhiệm

B. Vì khách hàng mới vay vốn lần đầu

C. Vì khách hàng vay vốn với khối lượng lớn

D. Phải thẩm định để xem hồ sơ của khách hàng có thoả mãn các đièu kiện vay vốn hay không

Câu 28: Phát biểu nào dưới đây về tín dụng của ngân hàng thương mại là phù hợp?

A. Tín dụng NHTM nhà nước kinh doanh không vì mục đích lợi nhuận

B. Tín dụng có đảm bảo và tín dụng không có đảm bảo

C. Tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần là tín dụng tư nhân

D. Tín dụng NHTM có hoàn trả và tín dụng NHTM không có hoàn trả

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

A. Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào kể cả khi ngân hàng đóng cửa trong khi tiền gửi định kỳ có thể rút được bất cứ lúc nào khi ngân hàng mở cửa

B. Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào trong khi tiền gửi định kỳ chỉ rút được khi đến hạn

C. Tiền gửi không kỳ hạn không phải rút được bất cứ lúc nào

D. Tiền gửi có kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào

Câu 30: Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn đối với hoạt động của NHTM?

A. Nghiệp vụ huy động tạo cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh.

B. Không có nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại không có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình.

C. Thông qua hoạt động huy động vốn, ngân hàng thương mại biết được nhu cầu vay vốn của khách hàng.

D. Không có phát biểu nào sai cả.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên