Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 553 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

26 Lần thi

Câu 2: Cấu trúc inode trong extfs, bao gồm:

A. 10 con trỏ

B. 13 con trỏ

C. 16 con trỏ

D. Không câu nào đúng

Câu 4: Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh:

A. useradd –g group abc

B. useradd –G group abc

C. useradd –m group abc

D. useradd group abc

Câu 7: Tất cả các nhóm được liệt kê trong file /etc/group .Mỗi một nhóm được thể hiện trên một dòng.Hãy xác định trật tự đúng của các trường trên thực thể này:

A. groupname, password, GID, member list

B. GID, groupname, password, member list

C. groupname, GID, password, member list

D. GID, member list, groupname, password

Câu 8: Bạn sử dụng lênh sau   useradd –m sapa song user sapa không đăng nhập vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì?

A. Cần đăng ký mật khẩu cho user sapa bằng lệnh password sapa

B. Phải tạo thư mục home cho sapa và tạo quyền cho phép truy cập.

C. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa

D. Tên người dùng nhỏ hơn 5 ký tự.

Câu 9: Bạn tạo một user sinhvien mới bằng cách thêm vào /etc/passwd file một dòng như sau   sinhvien:abcdef:501:501:tensinhvien:/home/sinhvien:/bin/bash

A. UID và  GID giống nhau

B. Bạn không gõ khoảng trống hoặc ngoặc kép vào những vị trí cần thiết.

C. Bạn không thể nhập mật khẩu trực tiếp .Cần dùng lệnh passwd command để đăng ký mật khẩu cho user.

D. Tên người dùng quá ngắn, tối thiểu nó phải có độ dài 6 ký tự.

Câu 10: Mở  file /etc/passwd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng:

A. username, UID, GID, home directory, command, comment

B. username, UID, GID, comment, home directory, command

C. UID, username, GID, home directory, comment, command

D. username, UID, group name, GID, home directory, comment

Câu 11: Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu nhất bạn có thể thực hiện công việc trên

A. Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize ) của partition chứa Windows 98.

B. Phân hoạch lại đĩa cứng từ đầu; cài lại  Windows 98 và sau đó cài Linux.

C. Không thể cài Windows 98 và Linux trên cùng một máy tính.

D. Tạo một directory trong Windows 98 và cài Linux vào directory này.

Câu 12: Bạn đang  cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition.Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được.Điều gì đã xảy ra:

A. Hard drive của bạn không đủ chỗ để tạo hơn 4 partition.

B. Bạn phải tạo swap partition.

C. Bạn đã tạo ra 4 primary partitions.

D. Linux không cho phép tạo hơn 4 partitions.

Câu 13: Quan sát  file  /etc/passwd , bạn thấy trong trường  password chứa ký hiệu ‘x’. Ý nghĩa của ký tự này là gì?

A. Password đã được mã hoá.

B. Bạn đang sử dụng shadow password.

C. Tất cả  passwords đều rỗng.

D. Tất cả passwords đều hết hạn.

Câu 16: File nào xác định tất cả các user trên hệ thống của bạn

A. /etc/passwd

B. /etc/users

C. /etc/password

D. /etc/user.conf

Câu 17: Những user name nào sau đây  không đúng

A. Theresa Hadden

B. thadden

C. TheresaH

D. T.H.

Câu 20:  

A. Chao ban message : $mayvar message : Chao ban message : $myvar Nhap noi dung text Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi  

B.   Chao ban Nhap noi dung text message : $mayvar message : $myvar message : Chao ban Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi  

Câu 23: Tập tin có dấu chấm "." Phía trước có đặc tính gì đặc biệt: Ví dụ: .hello.txt

A. Tập tin ẩn

B. Thực thi

C. Không thấy được với lệnh ls

D. Tất cả đều sai 

Câu 24: Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống:

A. Lệnh adduser

B. Lệnh useradd

C. Lệnh passwd

D. Câu a và b đúng

Câu 25: Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất:

A. User administrator

B. User root

C. User admin

D. User có UID=0 

Câu 26: Run level nào là reboot hệ thống:

A. Level 6

B. Level 5

C. Level 3

D. Level 0

Câu 27: Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào:

A. ifconfig eth0 up

B. ifconfig eth0 stop

C. ifconfig eth0 start

D. ifconfig eth0 down 

Câu 28: Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó:

A. /etc/service

B. /etc/services

C. /etc/ports.conf

D. /etc/httpd.conf 

Câu 31: Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm "packagename.rpm"?

A. rpm –evh packagename.rpm

B. rpm –ivh packagename.rpm

C. rpm –q packagename.rpm

D. rpm –qa *.rpm 

Câu 32: Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản "user" thành "newuser", ta dùng lệnh?

A. userchange –name newuser user

B. passwd –n newuser user

C. usermode –l newuser user

D. usermode –m user newuser 

Câu 33: Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh nào?

A. cat file1 file2

B. more file1 2> file2

C. cat file1 >> file2

D. copy file1 >> file2

Câu 35: Trong một miền ít nhất phải tồn tại một Name Server thuộc loại sau:

A. Caching Name Server.

B. Secondary Name Server.

C. Master Name Server.

D. Domain controller Name Server. 

Câu 36: Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux?

A. Local_enable=YES

B. anon_local=yes

C. enable_local=YES

D. A, B, C đều sai. 

Câu 40: Cấu trúc resource record(RR) SOA trong zone file như sau: @ IN SOA dnsserver.csc.com. root.csc.com. ( 2005050601; 10800; 3600; 604800; 86400) Số 2005020601 có ý nghĩa gì?

A. Đây là thời gian tồn tại của RR trong cache

B. Thời gian trao đổi thông tin giữa Master Name Server và Slave Name Server.

C. Là số Serial để chỉ định sự thay đổi cơ sở dữ liệu trên Master Name Server.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 44: Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt:

A. Số chẵn là phiên bản ổn định

B. Số lẻ là phiên bản thử nghiệm

C. Không quan trọng

D. Câu a và b đúng

Câu 45: Kiến trúc Kernel Linux là:

A. Static

B. Microkernel

C. Distributed

D. Monolithic

Câu 48: Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux:

A. mount /dev/fd0

B. mount /dev/cdrom

C. mount /dev/cd

D. Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a: 

Câu 49: Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount:

A. /etc/mntab

B. /etc/mount.conf

C. /etc/fstab

D. /etc/modules.conf 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 26 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm