Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 1.4K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

07/12/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

157 Lần thi

Câu 1: Run level nào là shutdown và halt hệ thống :

A. Level 6

B. Level 0

C. Level 5

D. Level 3 

Câu 5: Emacs là một chương trình:

A. Soạn thảo văn bản

B. Công cụ lập trình

C. Email client

D. Tất cả các tính năng trên 

Câu 9: Tham số PPIUD dùng để chỉ:

A. Properly process ID

B. Parent process ID

C. Papa Process ID

D. Không cái nào đúng 

Câu 11: Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó:

A. Không có gì ảnh hưởng

B. Tiến trình con sẽ chết theo

C. Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình

D. Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra 

Câu 12: Để kill hết các tiến trình có tên là vi ta dùng lệnh nào?

A. kill –9 vi

B. kill –HUP vi

C. killall –HUP vi

D. killall –9 vi 

Câu 16: Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào :

A. Lệnh top

B. Lệnh free

C. Lệnh performance

D. Không thể biết 

Câu 17: Dịch vụ SSH trong Linux là gì?

A. Secure Socket Shell

B. Secure Shell

C. Samba Shell

D. Không là dịch vụ gì cả 

Câu 18: Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux?

A. Dùng telnet

B. Dùng ssh

C. Dùng rlogin

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Để tạo tập tin "new" chứa nội dung của hai tập tin "data" và "odd", ta dùng lệnh:

A. cp data odd > new

B. cp data odd >> new

C. cat data odd > new

D. Tất cả đều đúng 

Câu 23: Lệnh nào để xóa tập tin có tên là "-abc"

A. rm –f –abc

B. rm –i –abc

C. rm -- -abc

D. rm \ -abc 

Câu 24: Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile":

A. chmod 027 myfile

B. chmod 757 myfile

C. chmod 750 myfile

D. Không câu nào đúng 

Câu 25: Lệnh nào tương đương với lệnh sau "chown sales myfile"

A. chown sales:sales myfile

B. chgroup sales:sales myfile

C. chgrp sales myfile

D. chmod sales myfile 

Câu 26: Để khóa tài khoản "user", ta dùng lệnh?

A. usermod –L user

B. passwd –l user

C. A và B đều sai

D. A và B đều đúng

Câu 27: Nếu muốn xem "crond" được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh?

A. chkconfig -list -crond

B. chkconfig -l crond

C. chkconfig --list crond

D. chkconfig crond 

Câu 28: Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo:

A. Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng mỗi ngày

B. Thực thi /bin/foo vào 10 tháng 5 hàng năm

C. Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày

D. Không câu nào đúng 

Câu 29: Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh:

A. alias eth0 192.168.10.5 up

B. ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up

C. ifconfig eth0:0 192.168.10.5

D. if-cfg eth0:0 192.168.10.5 

Câu 30: Trong tập tin "httpd.conf" khai báo nào dưới đây là sai:

A. Alias /image/ /ftp/pub

B. DocumentRoot /var/www/html

C. ServerRoot /etc/httpd

D. DirectoryIndex index.cgi 

Câu 32: Để tạo tài khoản người dùng "abc" là thành viên của nhóm "group", ta dùng lệnh:

A. useradd –g group abc

B. useradd –G group abc

C. useradd –m group abc

D. useradd group abc

Câu 33: Bạn sử dụng lênh sau useradd –m sapa song user sapa không đăng nhập vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì?

A. Cần đăng ký mật khẩu cho user sapa bằng lệnh password sapa

B. Phải tạo thư mục home cho sapa và tạo quyền cho phép truy cập.

C. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa

D. Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa 

Câu 34: Mở file /etc/passwd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng:

A. username, UID, GID, home directory, command, comment

B. username, UID, GID, comment, home directory, command

C. UID, username, GID, home directory, comment, command

D. username, UID, group name, GID, home directory, comment

Câu 35: Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu nhất bạn có thể thực hiện công việc trên:

A. Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize ) của partition chứa Windows 98. 

B. Phân hoạch lại đĩa cứng từ đầu; cài lại Windows 98 và sau đó cài Linux.

C. Không thể cài Windows 98 và Linux trên cùng một máy tính.

D. Tạo một directory trong Windows 98 và cài Linux vào directory này. 

Câu 36: Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition.Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được.Điều gì đã xảy ra:

A. Hard drive của bạn không đủ chỗ để tạo hơn 4 partition.  

B. Bạn phải tạo swap partition

C. Bạn đã tạo ra 4 primary partitions.

D. Linux không cho phép tạo hơn 4 partitions. 

Câu 37: Quan sát file /etc/passwd , bạn thấy trong trường password chúa ký hiệu "x’. Ý nghĩa của ký tự này là gì?

A. Password đã được mã hoá.

B. Bạn đang sử dụng shadow password.

C. Tất cả passwords đều rỗng.

D. Tất cả passwords đều hết hạn. 

Câu 39: Những user name nào sau đây không đúng:

A. Theresa Hadden

B. thadden

C. TheresaH

D. T.H. 

Câu 40: Dung lượng nhỏ nhất cho phép đối với các swap partition là

A. /etc.bind.conf

B. /etc/named.conf

C. /etc/dns.conf.

D. var/named.conf 

Câu 41: Tập tinh cấu hình chính của Sendmail là gì?

A. /etc/mail/sendmail.cf

B. /etc/sendmail.cf

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Câu 45: Tập tin nào chứa khai báo về trạng thái chức năng chuyển tiếp gói tin(ip forward)?

A. /etc/sysctl.conf

B. /etc/sysconfig/ipforward

C. /etc/sysconfig/static-routes

D. Tất cả đều sai. 

Câu 47: Tập tin nào thiết lập quyền truy nhập dịch vụ sendmail cho các máy?

A. /etc/mail/access

B. /etc/mail/sendmail.cf

C. /etc/aliase

D. /etc/config/sendmail. 

Câu 48: Lệnh nào dùng để kiểm tra cú pháp của tập tin cấu hình cho httpd:

A. /usr/sbin/httpd -t

B. /usr/sbin/http -check

C. /etc/httpd -t

D. /etc/httpd -check

Câu 50: Cấu hình của Apache DirectoryIndex chỉ được sử dụng cho:

A. Thư mục đó có những hạn chế quyền truy cập 

B. Các trang mặc định để hiển thị khi người dùng yêu cầu một chỉ số của một thư mục

C. Thư mục thực thi lỗi

D. In ấn chỉ mục các thư mục khi họ không có một file index.html

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Linux có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 157 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm