Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 9

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 174 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: The letter _____ by her for 20 minutes.

A. was written

B. has been wrote

C. has written

D. has been written

Câu 2: This church _____ in 15th century.

A. built

B. has been built

C. was being built

D. was built

Câu 3: A road to school _____ next month.

A. is going to widen

B. is going to be widened

C. is going to widened

D. is widened

Câu 5: If it stops _____, we'll go camping.

A. rain

B. to rain

C. raining

D. rained

Câu 7: My house _________in 1986.

A. is built

B. was building

C. was built

D. has been built

Câu 9: If you get up early, you _________late.

A. weren't

B. wouldn't be

C. aren't

D. won't be

Câu 11: When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.

A. uses to go

B. has gone

C. used to go

D. was going

Câu 13: If I were a flower, I _________a sunflower.

A. was

B. were

C. will be

D. would be

Câu 15: What would you do if you _________a UFO?

A. see

B. saw

C. would see

D. had seen

Câu 17: Lan is ............ than Hoa

A. tallest

B. tall

C. taller

D. more tall

Câu 18: .............. do you live?

A. Who

B. What

C. Which

D. Where

Câu 19: ................. are you talking to?

A. Who

B. What

C. Which

D. Where

Câu 23: I usually ______ to school by bus.

A. go

B. goes

C. going

D. gone

Câu 25: My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. are

B. were

C. have been

D. is

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm