Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 2

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 205 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 2: The worker was _______ his boss expected, so he was offered a raise.

A. more hard-working

B. as hard-working than

C. more hard-working than

D. more hard-working as

Câu 6: Alex is busy _______ for his exams.

A. to study

B. studied

C. studying

D. studies

Câu 7: She is never willing _______ any personal question.

A. answer

B. to answer

C. answering

D. answered

Câu 14: The more _______ and positive you look, the better you will feel.

A. confide

B. confident

C. confidently

D. confidence

Câu 15: John: What an attractive hair style you have got, Mary!

A. Thank you very much. I am afraid.

B. You are telling a lie.

C. Thank you for your compliment.

D. I don't like your sayings.

Câu 16: The doctor spent 10 minutes examining the patient.

A. It took the doctor 10 minutes examining the patient.

B. It took the doctor 10 minutes to examine the patient.

C. It took the doctor 10 minutes examine the patient.

D. It took the doctor 10 minutes to examining the patient.

Câu 17: As he grows older, he becomes increasingly intelligent.

A. The older he grows, the more intelligent he becomes.

B. The older he grew, the more intelligent he becomes.

C. The oldest he grows, the more intelligent he becomes.

D. The older he grows, more intelligent he becomes.

Câu 18: The teacher made his students work hard for the exam.

A. The students are made work hard by the teacher.

B. The student was made to work hard by the teacher.

C. The students are made to work hard by the teacher.

D. The student was made work hard by the teacher.

Câu 25: Monkeys can’t sing, ______________?

A. can they

B. can it

C. can’t they

D. can’t it

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm