Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 5

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 410 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

16 Lần thi

Câu 4: If I............free, I’ll come to see you.

A. am

B. was

C. will be

D. have been

Câu 5: What would you do if you.........me?

A. are

B. have been

C. were

D. will be

Câu 7: I suggest..........a picnic on the weekend.

A. to have

B. having

C. had

D. have

Câu 8: You..............better if you took this medicine.

A. will feel

B. feel

C. felt

D. would feel

Câu 9: He............to Ha Noi ten days ago.

A. has gone 

B. went

C. was going

D. goes

Câu 13: The teacher told his students.........laughing.

A. stop

B. stopping

C. to stop

D. stopped

Câu 16: The football match was postponed _________the bad weather.

A. despite

B. in spite

C. because

D. because of

Câu 18: If I had the map now, I _________a short-cut across the desert.

A. could have taken

B. take

C. could take

D. can take

Câu 21: This detailed map is _________the atlas.

A. more useful

B. more useful than

C. more useful as

D. usefuler than

Câu 23: He hates _________at while he is out in the street.

A. stared

B. be stared

C. is stared

D. being stared

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 16 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm