Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 4

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 186 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Hoa and Lan ________ their grandfather and gradmother tomorrow?

A. sees

B. is going to see

C. see

D. are going to see

Câu 2: What about __________ by bike?

A. go

B. goes

C. to go

D. going

Câu 3: He usually goes ______ in the winter.

A. to jog

B. jogging

C. joging

D. jogs

Câu 5: I _____ town next Saturday.

A. am going to

B. am going

C. go to

D. am going to go

Câu 6: She told me that she ____________ candies.

A. likes

B. doesn’t like

C. not liked

D. didn’t like

Câu 8: At school some pupils ______________ hide and seek.

A. play

B. is playing

C. plays

D. are playing

Câu 9: Would you like ____________ to my party?

A. to come

B. come

C. came

D. coming

Câu 13: The exam was quite ____________ we expected.

A. more easily

B. more easy

C. easier than

D. easier as

Câu 15: Christmas songs ___________ for people centuries ago.

A. were performed

B. are performed

C. performed

D. was performed

Câu 16: Would you mind ___________ the windows?

A. closed

B. closing

C. to closing

D. to close

Câu 18: He is able ___________ the faucets in our house.

A. can fix

B. to fix

C. fixed

D. fixing

Câu 19: A new hotel __________ next year.

A. is opened

B. will be opened

C. is opening

D. opens

Câu 20: Would you mind ……….. on the light?

A. turn

B. to turn

C. turned

D. turning

Câu 21: I’m ……….. of staying at home.

A. boring

B. bore

C. bored

D. being bored

Câu 23: It's difficult ................ your direction.

A. to follow

B. following

C. to following

D. followed

Câu 24: The boy ................. over there is my brother.

A. stand

B. stood

C. standing

D. being stood

Câu 25: I was cooking for dinner ...........................................

A. then the phone rang

B. then the phone was ringing

C. when the phone rang

D. when the phone was ringing.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm