Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 1

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 340 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

32 Lần thi

Câu 1: Nam: Did you buy a lot of souvenirs in Hanoi, Nga?

A. I bought a lot of souvenirs in Hanoi.

B. I did.

C. Yes, I bought.

D. Yes, I did.

Câu 2: Hoa: Where did you go during your summer vacation, Mai?

A. Yes, I went to Hanoi.

B. No, I didn’t got to Hanoi.

C. I went to Hue.

D. I went there with my mother.

Câu 3: What did Ha make for herself last night?

A. She made a nice dress.

B. She makes a nice dress.

C. She is making a nice dress.

D. She will make a nice dress.

Câu 4: The red jacket is _______ the blue jacket.

A. expensiver than

B. more expensive than

C. the most expensive

D. most expensive

Câu 5: Her brother is ______ soccer player on his team.

A. the better

B. better than

C. the most good

D. the best

Câu 10: Although we ______ all day, we haven’t managed to find a suitable applicant.

A. are interviewing

B. had interviewed

C. have been interviewing

D. interviewed

Câu 11: Mark first ____ his wife three years ago when they _____ at university.

A. met - have studied

B. met - were studying

C. has met - studied

D. met - had been studying

Câu 12: ______ that I could hardly hear her.

A. So quietly she spoke

B. So quietly did she speak

C. So did she speak quietly

D. She spoke so quiet

Câu 13: Although they had no money, _________ .

A. so they were content.

B. for, their content.

C. they were content.

D. but they were content.

Câu 14: The table was ________ .

A. too heavy that, one person couldn’t carry.

B. so heavy that one person could carry.

C. too heavy for one person to carry.

D. enough heavy for one person to carry.

Câu 19: It _______ it is parents' responsibility to take good care of their children.

A. commonly says that

B. commonly to be said that

C. is commonly said that

D. is commonly saying

Câu 21: He studies _______ his two brothers.

A. much better than

B. more better than

C. more good than

D. very better than

Câu 22: You are old enough to take _______ for what you have done.

A. responsible

B. responsibility

C. responsibly

D. irresponsible

Câu 25: We are not allowed _______ jeans at school.

A. wear

B. to wear

C. wearing

D. worn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 32 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm