Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 8

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 131 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Would you like _____ to my party?

A. come

B. to come

C. coming

D. came

Câu 2: My sister likes _____ and _____.

A. dance/ sing

B. to dance/ sings

C. dancing/ singing

D. dancing/ to sing

Câu 3: This school _____ ten years ago.

A. be built

B. is built

C. was built

D. built

Câu 4: We spent half a year _____ this hotel.

A. to build

B. built

C. building

D. with building

Câu 5: My friend is fond of _____ TV in the evening.

A. watching

B. to watch

C. watch

D. watched

Câu 6: While I _____ TV, my sister _____ to music.

A. was watching/ listening

B. watched/ listened

C. was watching/ was listening

D. watching/ listening

Câu 7: I am not used _____ up early.

A. get

B. to get

C. getting

D. to getting

Câu 9: He drives very _____ and has got two accidents this year.

A. careless

B. carefully

C. carelessly

D. careful

Câu 10: They are looking forward _____ Tet holiday.

A. to have

B. having

C. to having

D. have

Câu 11: He looked at me_____.

A. angry

B. angrily

C. anger

D. angryly

Câu 14: He looks _____ today than yesterday.

A. good

B. well

C. better

D. goodly

Câu 15: There is a _____ difference between the north and the south.

A. region

B. regional

C. regionally

D. regioner

Câu 16: He went to a seaside resort because he was keen on _____.

A. windsurf

B. windsurfing

C. to windsurf

D. to windsurfing

Câu 17: He used _____ next to me in class.

A. to sit

B. sit

C. to sitting

D. to sat

Câu 20: He couldn't go far because he was afraid of _____

A. to fly

B. flying

C. be flying

D. fly

Câu 21: I can't help _____ at her mistake.

A. laugh

B. laughing

C. laughed

D. to laugh

Câu 22: He couldn't stand _____ for her so long.

A. to wait

B. waiting

C. wait

D. waited

Câu 23: It's not worth _____ a tax home.

A. taking

B. to take

C. take

D. took

Câu 24: Are you interested in _____ football.

A. play

B. to play

C. playing

D. played

Câu 25: A lot of trees _____ in the garden at the moment.

A. is grown

B. is being grown

C. are grown

D. are being grown

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm