Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 7

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 194 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: I'd like to borrow this book. .................................. it yet?

A. Did you read

B. Had you read

C. Have you read

D. Do you read

Câu 3: No breakfast for Mark, thanks. He…………..breakfast.

A.  has not eaten

B. did not eat

C. is not eating

D. does not eat

Câu 6: Glenda…………..extremely hard when she was a student.

A. worked

B. has worked

C. was working

D. had been worked

Câu 7: The World War II ………….. in 1939 and ………….. in 1945.

A. begins/ends

B. had begun/ended

C. has begun/had ended

D. began/ended

Câu 8: I…………..at the checkout when I………….. a strange-looking man.

A. waited/noticed

B. was waiting/noticed

C. waited/was noticing

D. was waiting/had noticed

Câu 10: Homestead High School football team………….. a championship until last season.

A. has never won

B. had never been winning

C. is never winning

D. had never won

Câu 11: Ann is interested in.................... young children.

A. teach

B. teaches

C. to teach

D. teaching

Câu 13: You shouldn't spend all your time.....................

A. study

B. to study

C. studying

D. studied

Câu 18: She shouldn’t get married yet; she . . . . . . . . . . . . . . . . 

A. is not old enough

B. was not old enough

C. is not enough old

D. was not enough old

Câu 20: She was a very_____child.

A. health

B. healthy

C. healthily

D. healthiness

Câu 22: Doctors _____ a cure to AIDS yet.

A. have found

B. found

C. haven't found

D. hasn't found

Câu 23: Do you mind _____ up?

A. wash

B. washing

C. washed

D. to wash

Câu 24: He _____ to give up smoking since last week.

A. was trying

B. have tried

C. has tried

D. tried

Câu 25: He enjoys _____ in the rain.

A. walk

B. walks

C. to walk

D. walking

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm