Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 6

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 232 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Let’s go for a walk, _________we?

A. will

B. shall

C. do

D. must

Câu 2: I wish I _________to him. Now it is too late.

A. had listened

B. would listen

C. listened

D. have listened

Câu 3: Ellen: “_________?”

A. How is John doing

B. What does John like

C. What does John look like

D. Who does John look like

Câu 5: Nam is tallest student in his class.

A. is

B. tallest

C. in

D. his class

Câu 10: The librarian asked us _______ so much noise.

A. not to make 

B. no make

C. not making

D. don’t make

Câu 12: The government should do something to help _______.

A. the poors

B. the poor ones

C. the poor

D. poor

Câu 13: You had a very good time at the party last night, _______?

A. hadn't you

B. had you

C. don't you

D. didn't you

Câu 19: Nobody liked the film, ……………………?

A. does he

B. doesn't he

C. did they

D. didn't they

Câu 23: Phong: “Thank you for a lovely evening.”

A. Don’t mention it.

B. Yes, that would be very nice.

C. I’m glad you enjoyed it.

D. Yes, I’d like that.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm