Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 20

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 161 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 3: Marry_________________ guitar at the moment.

A. playing

B. is playing

C. plays

D. play

Câu 6: He_____________ fishing with his father and brother.

A. often goes

B. goes often

C. often go

D. is often going

Câu 9: My teacher_____________ late for school.

A. is never

B. never is

C. never goes

D. goes never

Câu 10: My family………………… Hue next summer vacation.

A. is going to visit

B. visits

C. are visiting

D. is visiting

Câu 11: I’m going ____________ my uncle this weekend.

A. visit

B. to visit

C. visiting

D. to visiting

Câu 12: _____________ going fishing tomorrow?

A. Let’s

B. How

C. What about

D. Why don’t

Câu 19: Would you like me___________ the phone for you?

A. answer

B. answering

C. to answer

D. answers

Câu 24: Where is your mother? She______ in the kitchen now.

A. cooks

B. are cooking

C. is cooking

D. cooking

Câu 25: ______________ the homework at the moment?

A. Is you doing

B. Are you doing

C. Am I doing

D. Are you done

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm