Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 19

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 317 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 9: I usually ______ to school by bus.

A. go

B. goes

C. going

D. gone

Câu 10: ….name is Marry.

A. I

B. He

C. Her

D. She

Câu 13: Look! These schoolboys………. football in the school yard.

A. are playing

B. play

C. played

D. have played

Câu 14: Everyday, Ba often ………….my bike to go to school.

A. is riding

B. rode

C. rides

D. None is correct

Câu 16: Is she a friend of ……….?

A. you

B. your

C. yours

D. you’re

Câu 19: Mike often has_________ at 11:00.

A. a lunch

B. the lunch

C. lunch

D. an lunch

Câu 21: My family often watch______________ every night.

A. a television

B. the television

C. an television

D. television

Câu 23: There is a luxurious hotel to the _______ of his house.

A. front of

B. opposite

C. right

D. between

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm