Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 18

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 165 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: A hydroelectric dam ______________ in this area now.

A. is building

B. is being built

C. build

D. was built

Câu 7: After she ________ hospital, she had a long holiday.

A. leaves

B. is leaving

C. had left

D. has left

Câu 8: The film _______ by the time we ________ to the cinema.

A. already began - got

B. have already begun - got

C. had already begun - got

D. already began - had got

Câu 9: Laura reminded her roommate ...... her alarm clock for 6:00.

A. to set

B. setting

C. to be set

D. of setting

Câu 11: The two children blamed each other ...... the window.

A. to break

B. breaking

C. for breaking

D. having broken

Câu 12: No one could ever accuse this government ...... about the poor.

A. not caring

B. of not caring

C. for not caring

D. not to care

Câu 13: I was ...... to find that the film was quite ……

A. surprised - frightening

B. surprised - frightened

C. surprising - frightening

D. surprising – frightened

Câu 18: The panda's ...... habitat is the bamboo forest.

A. nature

B. natural

C. naturalized

D. naturally

Câu 19: The ...... friendly products are designed not to harm the natural environment.

A. environment

B. environmental

C. environmentally

D. environmentalism

Câu 21: People are destroying the air by adding ...... to it.

A. pollutants

B. polluters

C. pollution

D. polluted

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm