Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 17

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 95 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 3: It’s funny __________ the comedy.

A. watch

B. watching

C. to watch

D. watched

Câu 14: If the sun hadn't been shining, we _________ gone to the beach yesterday.

A. wouldn't have

B. wouldn’t

C. won’t be

D. hadn’t

Câu 15: Portuguese_______as an official language in this city for age.

A. have been spoken

B. has been spoken

C. has spoken

D. had spoken

Câu 17: _________ the cold weather, we kept the fire burning all day.

A. In spite of

B. Because of

C. As though

D. Although

Câu 18: He _________ that media company for five years.

A. has managed

B. manages

C. managed

D. is managing

Câu 22: If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. wouldn't have been

B. would have been

C. wouldn’t be

D. would be

Câu 23: Max says life in the countryside is _________ than he expected.

A. more convenient

B. convenient

C. the convenient

D. most convenient

Câu 25: This road is so muddy when it rains that it needs __________.

A. resurface

B. resurfacing

C. resurfaced

D. to resurface

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm