Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 16

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 87 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: If I were offered the job, I think I ____________ it.

A. take

B. will take

C. would take

D. would have taken

Câu 2: Your sister used to visit you quite often, ________?

A. didn't she

B. doesn't she

C. wouldn't she

D. hadn't she

Câu 3: They_______ time and money doing such a thing.

A. were advised not to waste

B. were advised not to be wasted

C. were advising not to waste

D. were advising not to be wasted

Câu 5: Hardly any of the paintings at the gallery were for sale, _____________?

A. were they

B. weren’t they

C. wasn’t it

D. was it

Câu 8: Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

A. cheaper than

B. more expensive than

C. as expensive as

D. the cheapest

Câu 9: Concord used to be _______ passenger plane in the world.

A. the fastest

B. the faster

C. faster than

D. fastest than

Câu 14: London is one of the most interesting city I ____________.

A. ever visit

B. have ever visited

C. ever visited

D. will ever visit

Câu 16: Gustave Eiffel was well-known for ____________ Eiffel tower.

A. design

B. designing

C. to design

D. designed

Câu 18: It is common ____________ by car among Europe countries.

A. travelling

B. travel

C. travelled

D. to travel

Câu 20: My village ___________ part in the sporting event soon.

A. will takes

B. is going to take

C. taking

D. takes

Câu 22: The Red Bull team is considered as __________ finalist of the two teams.

A. the strongest

B. stronger

C. the stronger

D. strongest than

Câu 23: Where will the World cup 2020___________?

A. be held

B. held

C. hold

D. be hold

Câu 24: Do you know which country __________ the 2022 World cup?

A. will host

B. host

C. hosting

D. has hosted

Câu 25: The sports ____________ lasted for 2 weeks in London.

A. compete

B. competition

C. competing

D. competitive

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm