Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 14

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 96 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: There is no ______that he has been here.

A. evidence

B. evidential

C. evidentially

D. evident

Câu 5: He won't be happy if you ______ come!

A. don't

B. haven't

C. didn't

D. won't

Câu 9: The public suggested that the factories ………. with waste treatment system.

A. would equip

B. would be equipped

C. should equip

D. should be equipped

Câu 11: It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.

A. reported

B. was reported

C. could report

D. had been reported

Câu 12: He decided ____________ another language.

A. study

B. to study

C. studying

D. studied

Câu 13: Two months ago my brother _______ elected headmaster of his school and he _______ a vacation since then.

A. was-hadn’t had

B. was-hasn’t had

C. had been-didn’t have

D. had been-wouldn’t have

Câu 16: My uncle _______ a visit to Germany in 2005.

A. paid

B. pays

C. has paid

D. will pay

Câu 18: Would you mind _______ more clearly, please?

A. speak

B. speaking

C. to speak

D. spoke

Câu 19: That girl tried to avoid _______ some of my questions.

A. answer

B. to answer

C. answering

D. answered

Câu 20: He ____________ abroad before I met him in Sydney.

A. studied

B. study

C. will study

D. had studied

Câu 21: By the end of last summer, Alexander _______ his Ph.D.

A. received

B. had received

C. receive

D. are received

Câu 23: We would love _______ three cups of coffee.

A. have

B. to have

C. having

D. had

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm