Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 13

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 388 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: The teacher asked her why she______the test.

A. didn’t do

B. doesn’t do

C. won’t do

D. can’t do

Câu 2: I asked her if she______the following exam.

A. will pass

B. would pass

C. passes

D. passed

Câu 3: They _________ in that house for several months.

A. live

B. are living

C. lived

D. have lived

Câu 4: My father_________ teaching in a small village 10 years ago.

A. is starting

B. started

C. starts

D. has started

Câu 5: Minh wishes he_________ a new bike.

A. has

B. would have

C. had

D. will have

Câu 6: I wish you________ it again.

A. don’t do

B. won’t do

C. didn’t do

D. wouldn’t do

Câu 7: It was an_________ day.

A. enjoy

B. enjoyable

C. enjoyment

D. enjoyably

Câu 9: The telephone was_________ by Alexander Bell.

A. invent

B. invented

C. inventing

D. inventor

Câu 11: Do you find the internet ______, Nam?

A. use

B. used

C. useful

D. usefully

Câu 14: I will see you again. We are all looking forward _______ again.

A. to see you

B. for seeing you

C. to seeing you

D. seeing you

Câu 16: Those new students hope _______in the school’s sports activities.

A. to be included

B. including

C. being included

D. to include

Câu 18: I’ll be in trouble if I _________my passport.

A. lose

B. will lose

C. lost

D. would lose

Câu 19: If it rained , I_________.

A. will go out

B. wouldn’t go out

C. didn’t go out

D. won’t go out

Câu 20: If he ________ hard today, can he have a holiday tomorrow?

A. works

B. will work

C. worked

D. would work

Câu 21: The boy likes ________ games but hates ___________ his lessons.

A. play/ study

B. playing/ study

C. play/ studying

D. playing/ studying

Câu 23: Some scientists say that flying saucers might be people's______

A. imagination

B. imagine

C. imaginative

D. imaginary

Câu 24: Imagine someday you would live without ______

A. electricity

B. electric

C. electrician

D. electrical

Câu 25: Tim is an ______child.

A. imaginative

B. imagine

C. image

D. imagination

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm