Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 12

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 121 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Where’s the ____________ dress that your boyfriend gave you?

A. lovely long pink silk

B. lovely pink long silk

C. long pink silk lovely

D. pink long lovely silk

Câu 3: My teacher _______ while he _______ a car.

A. didn’t smoke-is driving

B. hasn’t smoked-was driving

C. doesn’t smoke-is driving

D. hadn’t smoked-was driving

Câu 4: According to the schedule, the train _______ at 6 a.m.

A.  leave

B. leaving

C. will leave

D. leaves

Câu 5: ____________, he could not finish the job.

A. As hard as he work

B. Despite he worked hard

C. Though he worked hard

D. Although hard work

Câu 9: We _______ to have agreed without knowing what it would cost.

A. shouldn’t

B. couldn’t

C. didn’t

D. ought not

Câu 10: Are you _______ in cash or by credit card?

A. paying

B. paid

C. having paid

D. to pay

Câu 11: I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself.

A. can lend

B. would lend

C. could lend

D. will lend

Câu 13: The longest fish in the contest _____ by Thelma Rivers.

A. was catching

B. caught

C. was caught

D. catch

Câu 14: "Are we about to have dinner?" - "Yes, it _____ in the dining room."

A. is serve

B. have been served

C. is being served

D. served

Câu 15: The dragon _____ the enemies of the Church.

A. symbolizes

B. symbols 

C. symbolic

D. symbolism

Câu 16: The problem is not _____ to British students.

A. unique

B. uniqueness

C. uniquely

D. unitary

Câu 18: Today, the ao dai looks modern and very ____________

A. unfashionable

B. fashionable

C. fashionably

D. fashion

Câu 19: Fashion ___________want to change the traditional ao dai.

A. designate

B. designer

C. designers

D. design

Câu 20: Poets have taken _____________from the natural beauty.

A. inspirational

B. inspiration

C. inspire

D. inspiring

Câu 21: It’s very kind______you______say so!

A. with/ to

B. to/ to

C. of/to

D. from/ to

Câu 22: I can complete a______English if necessary.

A. speak

B. spoke

C. spoken

D. speaking

Câu 24: She said to me that she______that car the following day.

A. sells

B. sold

C. would sell

D. would sold

Câu 25: He asked me where I______ the previous day.

A. go

B. went

C. will

D.  had gone

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm