Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 10

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 282 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. begins

B. beginning

C. began

D. begin

Câu 7: Lan and Hoa………… to the public library often last month.

A. aren't go

B. don't do

C. didn't go

D. won‘t go

Câu 8: You must do your homework more ……. in the future.

A. careful

B. care

C. careless 

D. carefully

Câu 9: You should ……. early if you want to do morning exercise.  

A. get up

B. getting up

C. to get up

D. to getting up

Câu 11: Mai enjoys ….. sea food with her parents.

A. to eat 

B. eating

C. eat

D. to eating

Câu 12: Would you like __________ a cartoon with us tonight?

A. to watch

B. watch

C. watching

D. watches

Câu 13: How old __________ she?

A. are

B. is

C. am

D. was

Câu 14: The show is _____ for us to see.

A. enough interesting

B. very interesting

C. interesting enough

D. interesting

Câu 17: People in my country are very open and _________.

A. friend

B. friendy

C. friends

D. friendly

Câu 20: It is difficult ___________ all the instructions at the same time

A. to remember

B. remember

C. remembering

D. remembered

Câu 22: If the machine _______, press this button.

A. stop

B. stops

C. would stop

D. stoped

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm