Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 387 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

11 Lần thi

Câu 1: Nhiệm của của quản lý tài chính:

A. Tổ chức bộ phận, hướng dẫn chế độ, thực hiện thanh quyết toán, kiểm tra thanh tra, phân tích hoạt động kinh tế, báo cáo và lưu giữ hồ sơ chứng thừ theo quy định nhà nước

B. Tổ chức bộ phận, thực hiện thanh quyết toán, báo cáo và lưu giữ hồ sơ chứng thừ theo quy định nhà nước

C. Thực hiện thanh quyết toán, kiểm tra thanh tra, phân tích hoạt động kinh tế, báo cáo và lưu giữ hồ sơ chứng thừ

D. Hướng dẫn chế độ, thực hiện thanh quyết toán, kiểm tra thanh tra, phân tích hoạt động kinh tế

Câu 2: Cơ quan quản lý ngân sách y tế xã hiện nay là:

A. UBND xã

B. Trung tâm y tế huyện 

C. UBND huyện 

D. Phòng tài chính huyện

Câu 3: Bảo hiểm y tế là một đơn vị của:

A. Hệ thống bảo hiểm xã hội

B. Hệ thống y tế địa phương

C. Hệ thống y tế trung ương

D. Hệ thống y tế địa bàn

Câu 4: Quản lý tài chính y tế xã là:

A. Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp và các khoản thu tại xã 

B. Sử dụng chi theo quy định và tăng các khoản thu về khám chữa bệnh tại xã 

C. Sử dụng các nguồn kinh phí được cấp và thực hiện thu chi theo quy định

D. Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp và thu chi, quyết toán theo quy định tài chính

Câu 5: Trạm y tế xã là đơn vị:

A. Chịu trách nhiệm chính về quản lý các nguồn kinh phí được cấp

B. Kế toán báo sổ. Được quyền chỉ đạo và phân phối thu chi về kinh phí

C. Chịu trách nhiệm chính về quản lý các nguồn kinh phí được cấp. Kế toán báo sổ

D. Chịu trách nhiệm chính về quản lý các nguồn kinh phí được cấp. Được quyền chỉ đạo và phân phối thu chi về kinh phí

Câu 6: Đơn vị kinh tế kỹ thuật trực thuộc sở y tế về chuyên môn trong giai đoạn hiện nay là:

A. Công ty dược và vật tư y tế

B. Xí nghiệp liên hiệp dược

C. Công ty dược phẩm và mỹ phẩm

D. Công ty cổ phần y tế

Câu 7: Ngân sách xã là cấp cuối cùng trong hệ thống ngân sách:

A. 4 cấp hiện nay ở nước ta 

B. 2 cấp hiện nay ở nước ta 

C. 3 cấp hiện nay ở nước ta 

D. 5 cấp hiện nay ở nước ta

Câu 8: Các nguồn cung cấp tài chính cho trạm y tế xã là:

A. Kinh phí do cấp trên cấp và các khoản thu từ các dịch vụ y tế 

B. Kinh phí do cấp trên cấp 

C. Các khoản thu từ các dịch vụ y tế 

D. Kinh phí do các dự án hỗ trợ

Câu 9: Tổ chức y tế địa phương theo nghị định 01 -1998 CP khác với tổ chức y tế theo nghị định 15/ CP ở chỗ có thêm các đơn vị mới , đơn vị mới đó là:

A. Trung tâm truyền thông GDSK

B. Trung tâm bảo vệ sức khỏe BMTE

C. Trung tâm y học dự phòng

D. Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm

Câu 10: Để quản lý ngân sách y tế của Trạm y tế xã hiện nay có:

A. 8 loại sổ 

B. 7 loại sổ 

C. 6 loại sổ 

D. 5 loại sổ

Câu 11: Các chứng từ kế toán của Trạm y tế xã theo chế độ do:

A. Bộ tài chính ban hành

B. Bộ Y tế ban hành 

C. Ban vật giá Chính phủ ban hành 

D. Bộ Y tế và Ban vật giá Chính phủ ban hành

Câu 12: Trong mô hình tổ chức y tế mới được thực hiện từ năm 1998 thì các xí nghiệp dược phẩm, công ty dược phẩm nằm ở đâu:

A. Hệ thống quản lý nhà nước về dược

B. Hệ thống quan lý doanh nghiệp về dược 

C. Hệ thống quản lý kỹ thuật về dược

D. Hệ thống thuộc tổng công ty dược phẩm Việt nam 

Câu 13: Mọi hoạt động tài chính của trạm đều phải thể hiện trên:

A. Các Chứng từ kế toán theo quy định pháp lý hiện hành 

B. Các bản báo cáo hàng tháng của tram

C. Các bản tổng kết có giả trình đầy đủ các thông tin về thu chi

D. Các bản báo cáo hàng tháng của tram. Các bản tổng kết có giả trình đầy đủ các thông tin về thu chi

Câu 14: Tổ chức y tế địa phương theo nghị định 01 -1998 CP khác với tổ chức y tế theo nghị định 15/ CP ở chỗ có thêm các đơn vị mới được giao thêm nhiệm vụ mới, đơn vị đó là:

A. Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm 

B. Trung tâm da liễu

C. Trung tâm phòng chống sốt rét

D. Trung tâm bảo vệ sức khỏe BMTE

Câu 15: Dự toán chi của trạm y tế xã gồm:

A. Chi mua vật tư tiêu hao, thuốc. Chi bảo dưỡng, sữa chữa. Chi điệûn nước, văn phòng phẩm, điện thoại và chi khác

B. Chi lương 

C. Chi mua vật tư tiêu hao, thuốc 

D. Chi lương. Chi mua vật tư tiêu hao, thuốc và chi khác

Câu 16: Quản lý vật lực tại các cơ sở y tế gồm:

A. Trang thiết bị y tế, Thuốc, Vac xin, Hoá chất 

B. Trang thiết bị y tế, Thuốc 

C. Thuốc , Hoá chất 

D. Trang thiết bị y tế, Hoá chất

Câu 17: Trang thiết bị tiêu bao gồm:

A. Bông băng, Cồn, nhiệt kế 

B. Ống nghe, Máy đo huyết áp

C. Ống nghe, Máy đo huyết áp, Bông băng 

D. Ống nghe, Bông băng, Nhiệt kế 

Câu 18: Hệ thống y tế quốc tế gồm:

A. Ban chấp hành hội đồng tổ chức y tế thế giới

B. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới

C. Giám đốc y tế các khu vực

D. Gồm tất cả A,B,C

Câu 20: Nội dung quản lý tài sản gồm:

A. Đơn đặt hàng, Đăng ký xuất kho, nhập kho Kiểm tra, Cân đôí nhu cầu

B. Đăng ký xuất kho,Kiểm tra, Cân đối nhu cầu 

C. Đơn đặt hàng, Kiểm tra, Cân đôí nhu cầu 

D. Đăng ký xuất kho, nhập kho Cân đôí nhu cầu

Câu 21: Nội dung dự trù trong quản lý tài sản bao gồm:

A. Cân đối nhu cầu, Thủ tục nhập, Giám sát, Bản kê trang bị cấp phát 

B. Thủ tục nhập, Giám sát, Bản kê trang bị cấp phát 

C. Cân đối nhu cầu, Giám sát, Bản kê trang bị cấp phát 

D. Cân đối nhu cầu, Thủ tục nhập, Bản kê trang bị cấp phát

Câu 22: Phân loại tài sản gồm:

A. Theo giá trị và theo công dụng 

B. Theo giá trị, theo công dung, theo hạn sử dụng 

C. Theo gía trị, theo công dung, theo lĩnh vực chuyên môn

D. Theo giá trị, theo công dung, theo hạn sử dụng, theo loại tiêu hao

Câu 23: Phân loại tài sản theo giá trị gồm:

A. Tài sản cố định, vật rẻ tiền mau hoản và vật liệu 

B. Tài sản cố định, vật rẻ tiền mau hoảng, vật liệu, vật tư thông dụng 

C. Tài sản cố định, vật rẻ tiền mau hoảng, vật tư kỹ thuật y tế

D. Tài sản cố định, vật tư thông dụng, vật liệu y tế 

Câu 24: Phân loại tài sản theo công dụng gồm:

A. Vật tư thông dụng, vật tư kỹ thuật y tế

B. Vật tư kỹ thuật y tếvật rẻ tiền mau hoảng, vật liệu 

C. Tài sản cố định, vật rẻ tiền mau hoảng, vật liệu, vật tư thông dụng 

D. Tài sản cố định, vật rẻ tiền mau hoảng, vật tư kỹ thuật y tế

Câu 25: Chọn câu đúng nhất trong nguyên tắc cơ bản số 1 về xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức y tế của Việt nam:

A. Bảo đảm phục vụ nhân dân kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhân dân, sẵn thầy sẵn thuốc

B. Hiệu quả

C. Đáp ứng nhu cầu

D. Sẵn thầy sẵn thuốc

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tổ chức và quản lý y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 11 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên