Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 427 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: Trong Excel, với bảng dữ liệu theo  hình vẽ  để đếm số  kho  DN, ta dùng công thức tổng  quát nào sau đây?

A. =SUMIF(A2:A5, “DN”)  

B. =COUNTA(A2:A5,"DN")

C.  =SUMIF(A2:A5,"DN",B2:B5) 

D. =COUNTIF(A2:A5,A2)

Câu 3: Trong Excel,  với bảng dữ liệu  theo  hình vẽ để tính trung bình thành tiền,  ta dùng công  thức nào sau đây?

A. = DAVERAGE(A1:D5,D5,A1:A5)  

B. =DAVERAGE(D2:D5)

C.   =AVERAGE(D2:D5)  

D. = DAVERAGE(D2:D5,D1, A1:A5)

Câu 4: Trong Excel có mấy loại dữ liệu?

A. 3 loại

B. 5 loại

C. 6  loại

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong Excel có mấy loại địa chỉ?

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Địa chỉ hổn hợp là địa chỉ

A. Thay đổi khi sao chép

B. Không thay đổi khi sao chép

C. Các câu trên đều sai

D. Gồm địa chỉ tương đối và tuyệt đối

Câu 19: Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1  người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi  người đó ta nhập vào công thức sau:

A. YEAR(TODAY()) - VALUE(RIGHT(E6,4))

B. YEAR(NOW()) - VALUE(RIGHT(E6,4))

C. YEAR(TODAY()) - RIGHT(E6,4)

D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 20: Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị sau:

A. 40

B. 12

C. Công thức sai, máy báo lỗi vì A3 là kiểu chuỗi

D. Các câu A, B, C đều sai

Câu 21: Kết quả của hàm: LEFT(“12AB012”, 3)

A. 012

B. 12A

C. 12

D. Các câu trên đều sai

Câu 22: Kết quả của hàm: RIGHT(“ACB192A”,4)

A. 192A

B. ACB1

C. A291

D. Các câu trên đều sai

Câu 27: Trong Excel, giả sử ô A1 có giá trị ABCDE, muốn lấy 3 ký tự CDE ta dùng hàm nào sau đây:

A.  = RIGHT(A1, 3)

B. = MID(A1, 3, 3)

C. Cả câu a và b đều đúng.

D. Cả câu a và b đều sai.

Câu 28: Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: = HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?

A. Thành phần thứ 1.

B. Thành phần thứ 2.

C. Thành phần thứ 3.

D. Thành phần thứ 4.

Câu 30: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

A. Secondary memory

B. Receive memory

C.  Primary memory 

D. Random access memory

Câu 31:  Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của máy.

B. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ.

C. ALU là đơn vị số học và luận lý và các thanh ghi cũ ng nằm trong CPU

D. Memory Cell là tập hợp các ô nhớ.

Câu 32: Dữ liệu là gì?

A. Là các số liệu hoặc là tà i liệu cho trước chưa được xử lý.

B. Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, sao chép, biến đổi…

C. Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 33: Bit là gì?

A. Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính

B.  là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1

C. Là một đơn vị đo thông tin

D. Tất cả đều đúng.

Câu 34: Hex là hệ đếm:

A. Hệ nhị phân

B. Hệ bát phân

C.  Hệ thập phân

D. Hệ thập lục phân

Câu 35: Các thành phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất, các loại hệ điều hành là :

A. Phần cứng   

B.  Phần mềm

C. Thiết bị lưu trữ  

D. Tất cả đều sai

Câu 38: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :

A.  Menu bar   

B. Menu pad

C. Menu options

D. Tất cả đều sai

Câu 39: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là:

A.  Dialog box       

B. List box

C. Control box 

D. Text box

Câu 44:  Có mấy cách tạo mới một văn bản trong Word:

A. 2 cách  

B.  3 cách

C. 4 cách  

D.  5 cách

Câu 46: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?

A. Xuống hàng chưa kết thúc paragraph

B. Nhập dữ liệu theo hàng dọc

C.  Xuống một trang màn hình  

D. Tất cả đều sai

Câu 47: Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:

A. Format/Paragragh  

B.  Format/Style   

C. Format/Font

D. /Format/Object

Câu 48:  Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?

A. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi

B. Bật hoặc tắt chỉ số dưới  

C.  Bật hoặc tắt chỉ số trên

D. Trả về dạng mặc định

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm