Bộ câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 4.2K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 1. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

28/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

394 Lần thi

Câu 1: Một trong các phần của báo cáo khoa học để đăng báo được gọi là:

A. Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

B. Cơ quan công tác

C. Cơ quan chủ trì

D. Danh mục các bảng số liệu trong bài báo

Câu 2: Một trong các phần của báo cáo khoa học để đăng báo tên là:

A. Mục tiêu nghiên cứu

B. Danh mục biểu đồ trong bài báo

C. Cơ quan chủ trì

D. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Câu 3: Một trong các phần của báo cáo khoa học để đăng báo là:

A. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

B. Kết quả và bàn luận

C. Danh mục biểu đồ trong bài báo

D. Danh mục hình ảnh minh họa trong bài báo

Câu 4: Một trong các phần của báo cáo khoa học để đăng báo gồm:

A. Nhà xuất bản

B. Kết luận và đề nghị

C. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

D. Danh mục biểu đồ trong bài báo

Câu 5: Một trong các phần của báo cáo khoa học để đăng báo bao gồm:

A. Nhà xuất bản

B. Cơ quan công tác

C. Tài liệu tham khảo

D. Danh mục biểu đồ trong bài báo

Câu 6: Một trong những phần của báo cáo khoa học để đăng báo là:

A. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

B. Cơ quan chủ trì

C. Tóm tắt

D. Cơ quan công tác

Câu 7: Trong bài báo khoa học, nội dung chủ yếu của Đặt vấn đề nhằm trả lời câu hỏi:

A. Mỗi kết quả trong nghiên cứu này nói lên điều gì?

B. Bài báo này gửi tới ai?

C. Tại sao phải tiến hành nghiên cứu này?

D. Kết quả của nghiên cứu này phục vụ ai?

Câu 8: Trong bài báo khoa học, phần Mục tiêu nghiên cứu chính là là trả lời câu hỏi:

A. Mỗi kết quả trong nghiên cứu này nói lên điều gì?

B. Bài báo này gửi tới ai?

C. Cần phải làm gì sau nghiên cứu này?

D. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu những điều gì?

Câu 9: Trong bài báo khoa học, nội dung chủ yếu của Phương pháp nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi:

A. Cần phải làm gì sau nghiên cứu này?

B. Kết quả của nghiên cứu này phục vụ ai?

C. Bài báo này gửi tới ai?

D. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu bằng các cách nào?

Câu 10: Trong bài báo khoa học, nội dung chủ yếu của Kết quả nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi:

A. Cần phải làm gì sau nghiên cứu này?

B. Kết quả của nghiên cứu này phục vụ ai?

C. Mỗi kết quả trong nghiên cứu này nói lên điều gì?

D. Nghiên cứu này đã tìm ra được những điều gì?

Câu 11: Trong bài báo khoa học, nội dung chủ yếu của Bàn luận nhằm trả lời câu hỏi:

A. Cần phải làm gì sau nghiên cứu này?

B. Kết quả của nghiên cứu này phục vụ ai?

C. Bài báo này gửi tới ai?

D. Mỗi kết quả trong nghiên cứu này nói lên điều gì?

Câu 12: Trong bài báo khoa học, những nội dung nhằm trả lời câu hỏi Tại sao phải tiến hành nghiên cứu này thuộc phần:

A. Đặt vấn đề

B. Mục tiêu nghiên cứu

C. Phương pháp nghiên cứu

D. Kết quả nghiên cứu

Câu 15: Trong bài báo khoa học, những nội dung nhằm trả lời câu hỏi Nghiên cứu này đã tìm ra được những điều gì thuộc phần:

A. Đặt vấn đề

B. Mục tiêu nghiên cứu

C. Phương pháp nghiên cứu

D. Kết quả nghiên cứu

Câu 17: Trình bày tóm tắt những lý do chính dẫn đến việc lưa chọn nghiên cứu này nằm trong phần:

A. Tổng quan

B. Đối tượng nghiên cứu

C. Kết quả nghiên cứu

D. Đặt vấn đề

Câu 18: Trong bài báo khoa học, Mục tiêu nghiên cứu nằm ở phần:

A. Tổng quan

B. Đối tượng nghiên cứu

C. Kết quả nghiên cứu

D. Đặt vấn đề

Câu 19: Phần tổng quan cần có liên quan mật thiết với:

A. Phương pháp nghiên cứu

B. Đối tượng nghiên cứu

C. Kết quả nghiên cứu

D. Nội dung nghiên cứu

Câu 20: Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học là: (tìm ý kiến sai)

A. Luôn hướng đến cái mới

B. Có tính thông tin

C. Có tính mạo hiểm

D. Có tính tập thể

Câu 21: Đề cương nghiên cứu khoa học là một văn bản khoa học mô tả: (tìm ý kiến sai)

A. Mục đích của nghiên cứu

B. Tính thực tế của vấn đề nghiên cứu

C. Đối tượng, phương pháp và quá trình nghiên cứu sẽ triển khai

D. Dự kiến việc phân tích và trình bày số liệu

Câu 22: Các bước để tiến hành để viết một đề cương nghiên cứu khoa học: (tìm một ý kiến sai)

A. Phân tích vấn đề nghiên cứu

B. Lựa chọn ưu tiên cho chủ đề nghiên cứu

C. Nêu tính cấp thiết của chủ đề nghiên cứu

D. Đặt tên cho đề tài nghiên cứu khoa học

Câu 23: Việc tra cứu tài liệu tham khảo được diễn ra trong qua trình: (tìm ý kiến sai)

A. Trong khi làm đề cương nghiên cứu khoa học

B. Trong khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

C. Trong quá trình viết báo cáo khoa học

D. Trong quá trình đọc báo cao khoa học

Câu 24: Những tiêu chí cần thiết để chọn đề tài nghiên cứu khoa học: (tìm ý kiến sai)

A. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

B. Tránh lập lại vấn đề nghiên cứu

C. Tính khả thi vấn đề nghiên cứu

D. Tính thực tiễn của vấn đề nghiên cứu

Câu 25: Trong quá trình tra cứu tài liệu tham khảo, xử lý thông tin, người làm nghiên cứu cần trả lời những vấn đề thiết yếu sau: (tìm ý kiến sai)

A. Phương pháp nghiên cứu của họ như thế nào

B. Những gì họ chưa quan tâm giải quyết

C. Những mục tiêu nghiên cứu cần đạt được

D. Họ nghiên cứu trong điều kiện như thế nào

Câu 26: Các bước tiến hành phân tích vấn đề nghiên cứu khoa học: (tìm ý kiến sai)

A. Cụ thể hóa và mô tả rõ hơn vấn đề, xác định các điểm mấu chốt của vấn đề

B. Xác định trọng tâm của vấn đề

C. Lựa chọn biện pháp can thiệp thích hợp để giải quyết vấn đề

D. Tìm các yếu tố liên quan

Câu 27: Những thông tin cần nêu trong phần "đặt vấn đề": (tìm ý kiến sai)

A. Những công trình nào đã được thực hiện liên quan đến nghiên cứu này

B. Nêu mục tiêu của nghiên cứu

C. Nêu rõ những gì cần chứng minh qua nghiên cứu này

D. Trình bày phương pháp tiến hành nghiên cứu

Câu 28: Mục tiêu nghiên cứu là:

A. Mục đích nghiên cứu

B. Nội dung nghiên cứu

C. Trọng tâm của nghiên cứu

D. Phần tóm tắt nhất những gì mà nghiên cứu mong muốn đạt được

Câu 29: Khi nêu giả thuyết của nghiên cứu cần chú ý đến:

A. Nội dung nghiên cứu của đề tài

B. Phương pháp nghiên cứu

C. Mục tiêu của nghiên cứu

D. Kết luận của đề tài

Câu 30: Những nội dung chính của đề cương nghiên cứu khoa học: (tìm ý kiến sai)

A. Mục tiêu nghiên cứu

B. Giả thuyết nghiên cứu

C. Phương pháp nghiên cứu

D. Kết quả nghiên cứu

Câu 31: Nội dung cần thiết phải nêu trong phần “đặt vấn đề”:

A. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu khoa học

B. Phương tiện nghiên cứu

C. Nội dung nghiên cứu

D. Phương pháp nghiên cứu

Câu 32: Nội dung cần thiết phải nêu trong phần “đặt vấn đề” là:

A. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

B. Phương tiện nghiên cứu

C. Nội dung nghiên cứu

D. Phương pháp nghiên cứu

Câu 33: Nội dung cần thiết phải nêu trong phần “đặt vấn đề” gồm:

A. Vấn đề gì cần chứng minh trong đề tài này

B. Phương tiện nghiên cứu

C. Nội dung nghiên cứu

D. Phương pháp nghiên cứu

Câu 34: Nội dung cần thiết phải nêu trong phần “đặt vấn đề” bao gồm:

A. Phương tiện nghiên cứu

B. Những công trình đã công bố liên quan đến đề tài này

C. Nội dung nghiên cứu

D. Phương pháp nghiên cứu

Câu 35: Các bước cần tiến hành khi phân tích đề tài nghiên cứu khoa học: (tìm ý kiến sai)

A. Lựa chọn trọng tâm và lượng hóa vấn đề cần giải quyết

B. Phân tích vấn đề

C. Nêu bản chất của vấn đề cần giải quyết

D. Dự kiến kết quả nghiên cứu

Câu 36: Việc tra cứu tài liệu tham khảo trong quá trình viết ban đề cương nghiên cứu khoa học là nhằm mục đích: (tìm ý kiến sai)

A. Họ nghiên cứu ở đâu và bao giờ

B. Họ thành công đến đâu

C. Những gì họ chưa quan tâm giải quyết

D. Giả thuyết nghiên cứu của họ như thế nào

Câu 37: Mục đích của việc phân tích vấn đề nghiên cứu là để: (chọn ý kiến sai)

A. Làm rõ các yếu tố liên quan đến vấn đề nghiên cứu

B. Xác định trọng tâm nghiên cứu

C. Xác định phạm vi nghiên cứu

D. Xác định kinh phí của đề tài nghiên cứu

Câu 38: Những tiêu chuẩn ưu tiên để chọn đề tài: (chọn ý kiến sai)

A. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

B. Tính phổ biến của đề tài

C. Tính trùng lặp

D. Tính khả thi

Câu 39: Khi nêu mục tiêu nghiên cứu của đề tài cần chú ý những đặc điểm sau: (chọn ý kiến sai)

A. Dùng ngôn từ ngắn gọn, mạch lạc và logic để đề cập đến tất cả khía cạnh của đề tài

B. Dùng các thuật ngữ rõ ràng, cụ thể, chỉ rõ ta sắp làm gì, ở đâu, và để làm gì

C. Bắt đầu bằng động từ hành động

D. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Câu 40: Những nội dung cần phải nêu trong “nội dung nghiên cứu” của đề tài: (chọn ý kiến sai)

A. Phương pháp nghiên cứu

B. Đối tượng nghiên cứu

C. Tiến độ thực hiện đề tài

D. Địa bàn nghiên cứu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 394 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên