Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 128 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Các quyền nào sau đây của thanh tra xây dựng chưa chính xác?

A. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, giải trình những vấn đề cần thiết

B. Giám định những nội dung có liên quan đến chất lượng hồ sơ thiết kế công trình trong trường hợp cần thiết

C. Lập biên bản thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý

D. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật;Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Câu 2: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện do:

A. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

B. Ủy ban nhân dân cấp Huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai cấp huyện chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Câu 4: Để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tối thiểu phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

A. Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư

B. Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư

C. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác

D. Câu a, b, c đúng

Câu 5: Quyền hạn trong hoạt động xây dựng của cơ quan ngang Bộ:

A. Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình

B. Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

C. Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện một công trình nào đó do mình quản lý trong thời gian nhất định

D. Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện thi công công trình do mình quản lý

Câu 6: Theo Luật Đất Đai thu hồi đất là:

A. Việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đã giao cho tổ chức, cá nhân, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đất đai

B. Việc Nhà nước ban hành quy chế thống nhất chung để thu lại quyền sử dụng đã giao cho tổ chức, cá nhân, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đất đai

C. Việc Nhà nước ban hành quy chế thống nhất chung để thu lại ngay lập tức quyền sử dụng đã bán cho tổ chức, cá nhân, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đất đai

D. Việc Nhà ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đã giao cho tổ chức, cá nhân, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đầu Tư

Câu 7: Theo Luật Đất Đai trưng dụng đất là:

A. Việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại tạm thời quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Đất đai

B. Việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại tạm thời quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật An Ninh Quốc Phòng

C.  Việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại tạm thời quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Luật Đầu Tư

D. Việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại tạm thời quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Xây Dựng

Câu 8: Thanh tra xây dựng có trách nhiệm gì?

A. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về xây dựng

B. Xác minh, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng

C. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục thanh tra theo quy định, xuất trình quyết định thanh tra, thẻ thanh tra viên với đối tượng được thanh tra

D. Câu a, b đúng

Câu 9: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày tháng năm nào, có hiệu lục từ ngày tháng năm nào?

A. ban hành 26/11/ 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014

B. ban hành 26/11/ 2013 có hiệu lực ngày 11/7/2014

C. ban hành 26/11/ 2013 có hiệu lực ngày 07/01/2014

D. ban hành 26/11/ 2013 có hiệu lực ngày 17/11/2014

Câu 10: Tại Việt Nam Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng gồm:

A.  Chính phủ, Bộ xây dựng, Uỷ ban nhân dân địa phương

B. Văn phòng chính phủ, Bộ xây dựng, Bộ tài nguyên và môi trường, Sở xây dựng

C. Bộ xây dựng, sở xây dựng, phòng quản lý xây dựng chuyên ngành

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 11: Theo luật đầu thầu, khái niệm chủ đầu tư được hiểu như thế nào là đúng?

A. Chủ đầu là tổ chức không được sở hữu vốn , chỉ được thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp thi công dự án

B. Chủ đầu là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án

C. Chủ đầu là tổ chức, cá nhân được sử dụng vốn trực tiếp thuê quản lý chất lượng công trình thi công

D. Các câu trên đều đúng

Câu 12: Khái niệm nào sau đây về bên mời thầu được xem là đúng?

A. Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn

B. Cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn

C.  Câu a, b đúng

D. Câu a đúng, câu b sa

Câu 13: Trách nhiệm nào của Bộ xây dựng là chưa chính xác?

A. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

B. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng Ban Quản lý dự án tỉnh

C. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng Hội đồng Nhân Dân tỉnh

D. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng

Câu 14: Căn cứ theo Luật Đấu Thầu hay cho biết Đấu thầu là gì?

A. Là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp

B. Là lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

C. Câu a đúng

D. Câu a , b đúng

Câu 16: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 gồm bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?

A. 12 chương và 96 điều

B. 13 chương và 96 điều

C. 12 chương và 95 điều

D. 13 chương và 95 điều

Câu 17: Đối tượng áp dụng của Luật đấu thầu:

A. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định của Luật đấu thầu

B. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chinh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

C. Câu a, b, đúng

D. Câu a, b, sai

Câu 18: Trách nhiệm của cơ quan ngang Bộ nào là đúng nhất? 

A. Phối hợp với Bộ Xây dựng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu

B. Phối hợp với Bộ Xây dựng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý được phân công

C. Phối hợp với Bộ Xây dựng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện thi công

D. Câu a, c đúng

Câu 19: Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu là:

A. Ban hành, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

B. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan

C. Hợp tác quốc tế về đấu thầu. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu, quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước

D. Câu a, b, c đúng

Câu 20: Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương:

A. Sở xây dựng

B. Ban Quản lý dự án tỉnh

C. Hội đồng Nhân Dân tỉnh

D. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Câu 21: Việc thống nhất quản lý chung về đấu thầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam do: 

A. Chính Phủ thống nhất quản lý chung

B. Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thống nhất quản lý chung

C. Chủ Tịch Nước thống nhất quản lý chung

D. Ủy ban thường vụ Quốc Hội thống nhất quản lý chung

Câu 22: Việc thống nhất quản lý chuyên môn về đấu thầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam:

A.  Do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

B. Do Chính Phủ

C. Do Quốc Hội

D. Do Bộ Xây Dựng

Câu 23: Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng nào sau đây không đúng?

A. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng

B. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

C. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt động quản lý danh nghiệp

D. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng

Câu 24: Bạn hiểu thế nào về cụm từ “người có thẩm quyền?

A. Là người làm chủ đầu tư dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật

B. Là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật.

C. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thống nhất quản lý chung

D. Câu b, c đúng 

Câu 25: Luật Đầu Tư số 67/2014/QH 13 chính thức có hiệu lực ngày tháng năm nào? Có bao nhiêu chương, điều?

A. Có hiệu lực 01/7/2015 và gồm 7 chương 76 điều

B. Có hiệu lực 10/7/2015 và gồm 7 chương 76 điều

C. Có hiệu lực 01/7/2015 và gồm 6 chương 67 điều

D. Có hiệu lực 10/7/2015 và gồm 6 chương 67 điều

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên