Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 194 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

17 Lần thi

Câu 3: Quy hoạch xây dựng bao gồm bao nhiêu loại? 

A. 04 loại

B. 03 loại

C. 02 loại

D.  01 loại

Câu 5: Đơn vị nào có trách nhiệm bảo vệ mốc giới thực địa?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Ủy ban nhân dân cấp xã

D. Các đơn vị chuyên môn

Câu 6: Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện nào sau?

A. Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thiết kế

B. Có giấy phép khởi công xây dựng đối với công

C. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ

D. Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa đơn vị thiết kế và nhà thầu được lựa chọn

Câu 7: Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng?

A. Xác định luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới vùng

B. Xác định mục tiêu phát triển vùng

C. Dự báo quy mô dân số vùng, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn phát triển

D. Xác định yêu cầu về tổ chức thời gian đối với hệ thống đô thị, khu vực thành, vùng và khu chức năng chủ yếu, hệ thống công trình kỹ thuật, hạ tầng công cộng trên phạm vi vùng theo từng giai đoạn

Câu 8: Đơn vị có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện là:

A. Chính phủ

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Ủy ban nhân dân cấp xã

Câu 9: Yêu cầu nào sau đây đối với thi công xây dựng công trình là phù hợp nhất theo quy định nhà nước?

A. Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và các quy định của pháp luật có liên quan

B. Bảo đảm an toàn lao động cho công trình, cho đơn vị thiết kế, cho con người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình khác

C. Thực hiện các biện pháp thiết kế thi công an toàn riêng đối với công trình, công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ

D. Sử dụng vật tư, vật liệu không đúng chủng loại, không hợp quy cách vì trong trường hợp thiếu vật liệu

Câu 10: Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế xây dựng là nghĩa vụ của tổ chức nào sau đây?

A. Chủ đầu tư

B. Nhà thầu thi công

C. Nhà thầu thiết kế

D. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

Câu 11: Chủ đầu tư có quyền nào sau đây trong công tác giám sát thi công xây dựng?

A. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật

B. Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế thi công xây dựng công trình theo dõi, giám sát khảo sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết

C. Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám đốc giám sát trong trường hợp người giám đốc không thực hiện đúng quy định

D. Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình

Câu 12: Việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa do đơn vị nào thực hiện?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

C. Ủy ban nhân dân cấp xã 

D. Các đơn vị chuyên môn

Câu 13: Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng mấy yêu cầu?

A. Đáp ứng 1 yêu cầu

B. Đáp ứng 3 yêu cầu

C. Đáp ứng 5 yêu cầu

D. Đáp ứng 7 yêu cầu

Câu 14: Dự án quan trọng mang tầm quốc gia do cơ quan nào thẩm định?

A. Do quốc hội tổ chức thẩm định

B. Do chủ tịch nước tổ chức thẩm định

C. Do bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định

D. Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập có trách nhiệm thẩm định

Câu 15: Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng là nghĩa vụ của tổ chức nào sau đây?

A. Chủ đầu tư

B. Nhà thầu thi công

C. Nhà thầu thiết kế

D. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

Câu 16: Thời gian thẩm định dự án mang tầm quan trọng quốc gia là:

A. Không quá 90 ngày 

B. Không quá 80 ngày 

C. Không quá 70 ngày 

D. Không quá 60 ngày

Câu 18: Trình tự đầu tư xây dựng có các giai đoạn sau: 

A. Chuẩn dự án, thực hiện dự án và xây dựng dự án thực tế

B. Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án đưa dự án vào khai thác sử dụng

C. Thực hiện dự án, lập dự án, kết thúc dự án và bảo trì dự án

D. Chuẩn bị dự án, khai thác dự án và thực hiện dự án

Câu 19: Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm những loại hồ sơ nào sau đây?

A. Thiết kế bản vẽ sơ bộ, thiết kế công nghệ và thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

B. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) hồ sơ dự toán xây dựng và thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

C. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế hạ tầng kỹ thuật hồ sơ dự toán xây dựng

D. Thiết kế bản vẽ thi công (nếu có) và thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

Câu 20: Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền nào sau đây?

A. Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật

B. Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả

C. Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng

D. Các câu trên đều đúng

Câu 21: Hồ sơ nào sau đây không thuộc hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng?

A. Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư

B. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

C. Báo cáo đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thiết kế kỹ thuật

D. Các tài liệu, văn bản có liên quan đến dự á

Câu 24: Đâu là quyền hạn của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án?

A. Bảo lưu ý kiến thẩm định, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm định dự án

B. Thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm định dự án

C. Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khi phát hiện có dấu hiệu tham ô gây hậu quả nghiêm trọng, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm định dự án

D.  a, c đúng

Câu 25: Các dự án sau đây loại dự án nào không cần lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng?

A. Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo

B. Công trình nhà ở riêng lẻ

C. Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định 

D. Công trình thuộc dự án nhóm A, B

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 17 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên