Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 756 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

78 Lần thi

Câu 1: Đơn vị nào có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

A. Người quyết định đầu tư

B. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng

C. Chủ đầu tư

D. Ban quản lý dự án

Câu 2: Điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng:

A. 1 điều kiện

B. 2 điều kiện

C. 3 điều kiện

D. 4 điều kiện

Câu 3: Đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết quả thẩm định dự án của mình?

A. Người quyết định đầu tư

B. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng

C. Chủ đầu tư

D. Ban quản lý dự án

Câu 4: Đơn vị nào có trách nhiệm cung cấp thông tin về tư vấn đầu tư xây dựng cho nhà thầu tư vấn nhằm phục vụ việc tư vấn thiết kế dư án?

A. Nhà thầu tư vấn

B. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng

C. Chủ đầu tư

D. Ban quản lý dự án

Câu 5: Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện:

A. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án

B. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án

C. Câu a và b đúng

D. Câu a và b sai

Câu 7: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng mấy điều kiện:

A. 1 điều kiện

B. 2 điều kiện

C. 3 điều kiện

D. 4 điều kiện

Câu 8: Nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

A. Xác định yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ lập dự án, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong tất cả các trường hợp, tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dư án 3 năm

B. Xác định yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ lập dự án, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp chủ đầu tư tự tổ chức lập dự án, tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dư án với thời gian 2 năm

C. Xác định yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ lập dự án, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án, tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dư án

D. Xác định yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài, tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dư án thời gian 5 năm

Câu 9: Đơn vị nào có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng?

A. Người quyết định đầu tư

B. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng

C. Chủ đầu tư

D. Ban quản lý dự án

Câu 10: Quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng: 

A. Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án

B. Câu a, c đúng

C. Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực

D. Câu a và câu c sai.

Câu 11: Thẩm quyền sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

A. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II

B. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

C. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

D. Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I, hạng II

Câu 12: Việc điều chỉnh dự án phải được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị nào sau đây?

A. Việc điều chỉnh dự án phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

B. Việc điều chỉnh dự án phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

C. Việc điều chỉnh dự án phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Việc điều chỉnh dự án phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Câu 13: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào sẽ quyết định việc điều chỉnh?

A. Do đơn vị thi công quyết định điều chỉnh

B. Do đơn vị quản lý dự án quyết định điều chỉnh

C. Do tư vấn giám sát quyết định điều chỉnh

D. Do người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh

Câu 14: Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở? 

A. Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng

B. Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu

C. Phương án kiến trúc

D. Thời hạn sử dụng và quy trình bảo hành, duy trì công trình

Câu 15: Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng?

A. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế, tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình

B. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế hạ tầng công trình xây dựng

C. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng tài liệu cho công trình

D. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị thi công đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ thi công

Câu 16: Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng

B. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án

C. Khi có yêu cầu về điều chỉnh thiết kế của đơn vị quản lý dự án

D. Các câu trên đều đúng

Câu 17: Trong việc thiết kế xây dựng, chủ đầu tư có quyền nào sau đây không đúng quy định?

A. Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng

B. Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng, giám sát và yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết

C. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế hoặc lựa chọn nhà thầu khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban đầu chưa từ chối thực hiện công việc này

D. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan

Câu 18: Trong việc thiết kế xây dựng, chủ đầu tư có nghĩa vụ nào sau đây không đúng quy định?

A. Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng

B. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng

C. Thực hiện đúng hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký kết

D. Bồi thường thiệt hại khi nhà thầu thiết kế vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng

Câu 19: Trong việc thiết kế xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng có quyền nào sau đây?

A. Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng

B. Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và ngoài hợp đồng quy hoạch xây dựng

C. Quyền thẩm định tác giả đối với thiết kế xây dựng

D. Thuê nhà thầu khác thực hiện thiết kế xây dựng thay cho đơn vị mình

Câu 20: Trong việc thiết kế xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá thẩm định dự án công xây dựng

B. Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng 

C. Được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước

D. Câu a,b,c đúng

Câu 21: Cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có quyền nào sau đây?

A. Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm tra dự toán xây dựng và giải trình trong trường hợp cần thiết

B. Thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật về chi phí thiết kế

C. Bảo lưu ý kiến thẩm định, từ chối yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng

D. Mời chuyên gia tham gia thẩm định hoặc tổ chức tư vấn khác có đủ năng lực kinh nghiệm để thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng làm cơ sở thẩm tra khi cần thiết

Câu 22: Thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu nào sau đây không đúng quy định của luật xây dựng?

A. Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế

B. Đáp ứng yêu cầu của thiết kế, phù hợp với nội dung đề án đầu tư xây dựng, cảnh quan bảo tồn di tích, điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội tại khu vực xây dựng

C. Thiết kế xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này

D. Nhà thầu thiết kế xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc do mình thực hiện

Câu 23: Trong Luật xây dựng chủ đầu tư có được quyền tự tổ chức khảo sát xây dựng không?

A. Chủ đầu tư có quyền tự tổ thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện

B. Chủ đầu tư không có quyền tự tổ thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện

C. Chủ đầu tư không có quyền tự tổ thực hiện khảo sát xây dựng mà phải kết hợp với đơn vị chuyên môn khác

D. Chủ đầu tư bắt buộc phải thuê cơ quan khác khảo sát xây dựng

Câu 24: Trong công tác khảo sát xây dựng có bao nhiêu loại hình khảo sát? 

A. 04 loại hình khảo sát 

B. 05 loại hình khảo sát 

C. 06 loại hình khảo sát

D. 07 loại hình khảo sát 

Câu 25: Trong công tác khảo sát xây dựng có yêu cầu nào sau đây không đúng quy định?

A. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng

B. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng

C. Công tác khảo sát quy hoạch phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát quy hoạch được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định

D. Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật trong xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 78 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên