Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 213 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Giải mã khóa và mã khóa là vai trò của lớp:

A. vật lý

B. kết nối dữ liệu 

C. trình bày 

D. kiểm soát

Câu 2: Điều khiển đối thoại là chức năng của lớp:

A. vận chuyển

B. kiểm soát 

C. trình bày 

D. ứng dụng

Câu 3: Dịch vụ thư mục cho người dùng được thực hiện trong lớp:

A. kết nối dữ liệu

B. kiểm soát 

C. vận chuyển

D. ứng dụng

Câu 4: Giao nhận nút-nút của đơn vị dữ liệu được thực hiện ở lớp:

A. vật lý 

B. kết nối dữ liệu 

C. vận chuyển

D. mạng

Câu 7: Lớp nằm giữa lớp mạng và lớp kiểm soát là:

A. vật lý

B. kết nối dữ liệu 

C. vận chuyển 

D. trình bày

Câu 8: Lớp 2 quan hệ giữa lớp vật lý và lớp:

A. mạng 

B. kết nối dữ liệu 

C. vận chuyển

D. trình bày

Câu 11: Các bit được biến đổi thành tín hiệu điện từ trường trong lớp:

A. vật lý

B. kết nối dữ liệu 

C. vận chuyển

D. trình bày

Câu 13: Cho biết tại sao mô hình OSI được phát triển:

A. Nhà sản xuất không thích giao thức TCP/IP 

B. Tốc độ truyền dữ liệu tăng theo hàm mũ

C. Cần có tiêu chuẩn nhằm cho phép hai hệ thống thông tin với nhau

D. Tất cả đều sai 

Câu 14: Lớp vật lý nhằm truyền gì trong môi trường vật lý:

A. chương trình

B. đối thoại 

C. giao thức 

D. bit

Câu 15: Chức năng của lớp nào nhằm kết nối giữa lớp hỗ trợ người dùng và lớp hỗ trợ mạng:

A. lớp mạng 

B. lớp vật lý

C. lớp vận chuyển 

D. lớp kiểm soát

Câu 16: Chức năng chính của lớp vận chuyển là:

A. chuyển giao nút-nút

B. chuyển giao bản tin end to end

C. đồng bộ 

D. cập nhật và bảo trì bảng định tuyến

Câu 17: Các checkpoint của lớp kiểm soát có chức năng:

A. cho phép gởi lại một phần file

B. phát hiện và khôi phục lỗi

C. điều khiển và thêm vào các header 

D. dùng trong điều khiển đối thoại 

Câu 18: Dịch vụ của lớp ứng dụng là:

A. network virtual terminal 

B. file transfer, access, và management 

C. mail service 

D. tất cả đều đúng

Câu 19: ASK, PSK, FSK và QAM là dạng điều chế:

A. số - số 

B. số -tương tự

C. tương tự -tương tự 

D. tương tự - số

Câu 20: Unipolar, bipolar và polar phương thức mã hóa:

A. số - số 

B. số -tương tự 

C. tương tự-tương tự

D. tương tự - số

Câu 21: PCM là thí dụ về phương pháp điều chế nào:

A. số - số 

B. số -tương tự

C. tương tự -tương tự 

D. tương tự - số

Câu 22: Chế độ truyền dẫn nào mà các bit được truyền đồng thời, mỗi bit truyền trên một dây:

A. nối tiếp không đồng bộ

B. nối tiếp đồng bộ

C. song song

D. a và b

Câu 23: AM và FM là các phương thức điều chế:

A. số - số 

B. số -tương tự

C. tương tự -tương tự 

D. tương tự - số

Câu 24: Chế độ truyền dẫn nào mà các bit được lần lượt truyền trên một dây?

A. nối tiếp không đồng bộ 

B. nối tiếp đồng bộ

C. song song

D. a và b

Câu 25: Trong QAM, yếu tố nào của sóng mang bị thay đổi:

A. biên độ

B. tần số

C. tốc độ bit 

D. tốc độ baud

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Truyền số liệu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên