Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 241 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

20 Lần thi

Câu 1: Dự trữ cao nhất trong doanh nghiệp hình thành vào thời điểm:

A. Trước ngày nhập hàng

B. Vào ngày nhập hàng

C.  Khi hàng về đến kho của doanh nghiệp

D. Không câu nào đúng

Câu 2: Dự trữ thấp nhất trong doanh nghiệp hình thành vào thời điểm:

A. Trước ngày hập hàng

B. Vào ngày nhập hàng

C. Khi hàng về đến kho của doanh nghiệp

D. Không câu nào đúng

Câu 4: Thời gian hoàn trả vốn đầu tư sẽ được rút ngắn khi:

A. Khấu hao tăng lên

B.  Lượng vốn đầu tư tăng lên

C.  Lợi nhuận sau thuế tăng lên

D. Khấu hao tăng lên và lợi nhuận sau thuế cũng tăng lên

Câu 5: Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được phản ánh qua:

A. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư

B. Chỉ tiêu kéo dài chu kỳ sống của cơ sở vật chất kỹ thuật

C. Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư và chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư

D. Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư và chỉ tiêu kéo dài chu kỳ sống của cơ sở vật chất kỹ thuật

Câu 6: Quan hệ giữa số ngày chu chuyển vốn và số lần chu chuyển vốn:

A. Quan hệ nghịch biến

B.  Quan hệ đồng biến

C.  Không có quan hệ

D. Không câu nào đúng

Câu 7: Hiệu quả sử dụng chi phí lưu thông được phản ánh qua chỉ tiêu:

A. Tổng mức chi phí lưu thông

B. Tỷ suất chi phí lưu thông

C. Tổng mức chi phí lưu thông và tỷ suất chi phí lưu thông

D. Không câu nào đúng

Câu 8: Tiền lương của cán bộ quản lý doanh nghiệp là:

A. Chi phí cố định

B. Chi phí biến đổi

C. Chi phí lưu thông bổ sung

D. Chi phí thực hiện

Câu 9: Trong các căn cứ để xây dựng kế hoạch chi phí lưu thông, căn cứ nào là quan trọng nhất:

A. Tình hình biến động giả cả trên thị trường

B. Hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật

C. Kết quả thực hiện kế hoạch của kỳ báo cáo

D. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 10: ISO 9000 là:

A. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm

B. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm

C. Bộ chỉ tiêu quốc tế về đảm bảo chất lượng sản phẩm

D. Bộ tiêu chuẩ quốc tế về chất lowngj sản phẩm và đảm bảo chất lượng sản phẩm

Câu 11: ISO 14000 là:

A. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường

B. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm

C. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm và quản lý môi trường

D. Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chat lượng sản phẩm

Câu 12: Trong các phẩm chất của người lãnh đạo trong doanh nghiệp, phẩm chất nào là quan trọng nhất:

A. Tốt nghiệp đạ học chuyên ngành

B. Có phẩm chất đạo đức

C. Có nghiệp vụ quản lý kinh doanh và năng lực thực hiện

D. Có bản lĩnh chính trị, nắm vững đường lối chủ trương và chiến lược của ngành thương mại

Câu 13: Căn cứ quan trọng nhất khi lựa chọn phương tiện vận chuyển là:

A. Sự sẵn có của

B. Chi phí vận chuyển

C. Giá trị của hàng hòa cần vận chuyển

D. Tính chất lý hóa và khối lượng của hàng hóa cần vận chuyển

Câu 14: Trong các công việc sau, công việc nào không nằm trong quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh:

A. Tổ chức thực hiện chiến lược

B. Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược cho cổ đông góp vốn

C. Xây dựng chiến lược kinh doanh

D. Xác định mục tiêu chiến lược

Câu 15: Trong các biện pháp sau, biện pháp nào có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến hiệu quả sử dụng kho:

A. Hiện đaihóa cơ sở vật chất kĩ thuật

B. Nâng cao tần số vận chuyển

C. Tổ chức lao động hợp lý

D. Xây dựng hệ thống điịnh mức kinh tế - kỹ thuật

Câu 21: Trong các kế hoạch sau đây, kế hoạch được coi là kế hoạch cơ bản của doanh nghiệp:

A. Kế hoạch chi phí lưu thông

B.  Kế hoạch lưu chuyển hàng hóa

C. Kế hoạch lạo động - tiền lương

D.  Kế hoạch kết quả và hiệu quả kinh doanh

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất:

A. Doanh thu theo giá vốn là doanh thu chưa có lợi nhuận trước thuế

B. Doanh thu theo giá vốn là doing thu chưa có lợi nhuận gộp

C. Doanh thu theo giá vốn là doanh thu chưa có lợi nhuận sau thuế

D. Doanh thu theo giá vốn là doanh thu thuần

Câu 23: Trong công thức của TM: T – H – T’ với T’ = T + đenta t thì denta t là:

A. Lợi nhuận trước thuế

B. Lợi nhuận sau thuế

C. Lợi nhuận gộp

D.  Không câu nào đúng

Câu 24: Trong công thức của TM: T – H – T’ với T’ = T + đenta t thì denta t là:

A. Lợi nhuận trước thuế

B. Lợi nhuận sau thuế

C. Lợi nhuận gộp

D.  Không câu nào đúng

Câu 25: Lợi nhuận gộp là:

A. Lợi nhuận trước thuế + chi phí quản lý doanh nghiệp

B. Lợi nhuận trước thuế + chi phí bán hàng + chi phí quản lyd doanh nghiệp

C. Lợi nhuận sau thuế + chi phí bán hàng

D. Lợi nhuận sau thuế + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 20 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên